Зміст

Родина PolypodiaceaePolypodium vulgare L., голарктичний, диз’юнктивно-ареальний, реліктовий вид на південно-східній межі ареалу. На Україні поширений в Карпатах, Гр. Криму, рідше – Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, зрідка – на Поліссі, у Лісостепу і Степу Правобережжя. Епіліт, епіфіт, рідше зростає на грунті в лісах. 

На Верхобужжі зустрічається нерідко у двох типах місцезростань. В долині р. Бужок, зрідка – р. Зх. Буг та її приток, на крутих щебенистих, північних схилах ярів із свіжими, дуже неглибокими сіроземами, які підстелені вапняками, зростає більш-менш великими клонами (до 0,5-1 кв.м), часто поселяється на вкритих мохом валунах, на кореневих лапах та в нижній частині стовбурів дерев (до висоти 1,5 м), зрідка – на вкритих мохом повалених деревах. Тут змішані розріджені деревостани, в яких переважають Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Ulmus scabra, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Picea abies, Carpinus betulus, в підліску - Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Sambucus nigra, Euonymus verrucosa та ін. У трав'яному покриві: Galeobdolon luteum, Hedera helix, Salvia glutinosa, Aruncus vulgaris та інші, спорадично – Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris expansa, Huperzia selago і т. д. В долині р. Зх. Буг, у борових типах місцезростань із свіжими, дерново-підзолистими піщаними грунтами на карбонатному алювії (ур-ща Бір, Калинка, Довжок, Бригантина) більш-менш великі клони (0,1-1(4) кв.м) зростають у Querceto-Fageto-Pinetum ruboso (hirti)-dryopteridosum, Q.-F.-P. myrtillosum, Q.-F.-P. lerchenfeldiosum... Поодинокі особини P. vulgare зростають в ур. Хомець (P.-F. sparsiherbosum, P.-F.-Quercetum (petraea) rubosum (hirti), ур. Кобцево (F. sparsiherbosum), у Зозулівській долині, на Гутищі (F. hederosum) та ін.