Зміст

Родина CaryophyllaceaeDianthus armeria L., східноєвропейський вид на західній межі ареалу. В Україні поширений у Лісостепу, на Поліссі, зрідка - у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Криму. На Верхобузькому пасмі трапляється зрідка. Південний схил пасма (ур. Тераси), невелика популяція на вологому узліссі. Зростає разом із Epilobium collinum, Polygala vulgaris. 

Dianthus carthusianorum subsp. polonicus (Zapał.) Kovanda (Dianthus polonicus Zapal.), центральносхідноєвропейський лісостеповий вид. На Україні поширений у Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Зх. і Прав. Лісостепу, зрідка – на Зх. і Прав. Поліссі. На Верхобужжі трапляється спорадично, часто на борових пісках по узліссях Fageto-Querceto-Pineta (Довжок та інші), частіше – у складі реліктових вапнякових соснових борів та лучно-степової рослинності термофільних схилів гір Жулицька, Підлиська, Висока і т. д.

Dianthus stenocalyx (Trautv) Juz., східноєвропейський вид на західній межі ареалу. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, зрідка - в Розточчі-Опіллі і Пн. Степу.

На Верхобужжі трапляється дуже рідко. В заплаві р. Зх. Буг, на болотному масиві Колтівської улоговини, в лучно-болотних угрупованнях (з участю Molinia caerulea, Trisetum flavescens, Deschampsia caespitosa, Galium boreale, G. mollugo, Polygonum bistorta, Holcus lanatus, Centaurea jacea, C. phrygia, Veronica longifolia, Serratula tinctoria, Veratrum lobelianum, Lysimachia vulgaris, Euphrasia rostkoviana, Peucedanum palustre, Trollius europaeus та ін.), на узліссях і галявинах Betuletum pubescentis, спорадично зростають невеликі групи (по декілька десятків) генеративних особин.

Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit., центральноєвропейсько-субсередземноморський (карпатсько-східноальпійсько-іллірійський) монтанно-субальпійський вид на східній, острівній межі ареалу. 
Поширення в Україні: Карпати, Закарпаття, рідше - Розточчя-Опілля, зрідка - Зх. Лісостеп.
Поширення у регіоні: нерівномірно, спорадично, часто, місцями - масово.
Екологічна приуроченість: поліський ландшафтний ярус - заплавна тераса; горбогірний ярус - схили (в місцях близького залягання грунтових вод) і днища балок та ярів із сирими та вологими грунтами, що підстелені карбонатними породами.  
Ценотича приуроченість:
Домінантна класифікація: Alneta glutinosae: Alneta (pura) glutinosae, Fraxineto-Alneta. Fraxineta excelsioris: Acereto-Fraxineta anthriscosa (nitidae). 
Флористична класифікація: Querco-Fagetea, Fagetalia sylvaticae, Tilio-Acerion, Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani; Alno-Ulmion, Ficario-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum; Salicetea purpureae, Salicetalia purpureae, Salicion albae, Salicetum fтаgilis, Salicetum albae.

Silene dioica (L.) Clairv., західносибірсько-західноєвропейський вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, зрідка – на Правобережжі та в Криму.

На Верхобужжі трапляється спорадично, приурочений до угруповань Fraxineta excelsioris та Alneta glutinosae, рідше – Querceta roboris, Betuleta pubescentis, зрідка – Fageta sylvaticae, які зустрічаються вздовж струмків у верхів’ях і в долині р. Зх. Буг та її приток з сирими і вологими грунтами. В межах ценопопуляцій зростає розсіяно, рівномірно (пр. вкриття до 1%); найчисельніші популяції в ур. Довжок (Колтівська улоговина), Опацькій, Хмелівській, Колтівській та Побічанській долинах, невеликі групи особин - у верхів’ях р. Бужок (ур. Монастир), р. В’ятина, в ур. Щолоп та ін.

Stellaria hippoctona (Czern.) Klok., східноєвропейсько-номадійський вид на західній межі ареалу. На Україні поширений у Лісостепу, Лв. Степу, зрідка – на Поліссі, у Розточчі-Опіллі.

На Верхобужжіі трапляється зрідка. На південно-східному схилі балки (ур. Тераси) спорадично, групами зростає на вологій луці із співпануванням Poa pratensis, Agrostis tenuis, Deschampsia caespitosa, Heracleum sosnowskyi. На південному схилі пасма (Рипинська гора) - у Brizeta mediae разом із Pulmonaria mollis.