Зміст

Родина Asteraceae (Carlina) Carlina cirsioidesCarlina cirsioides Carlina cirsioides Carlina cirsioidesCarlina cirsioides

Carlina cirsioides Klok., центральносхідноєвропейський лісостеповий, реліктовий вид. В Україні зрідка трапляється у Розточчі-Опіллі, Зх. і Прав. Лісостепу.

На Верхобузькому пасмі відомий з долини р. Зх. Буг [Кагало], де в межах болотного масиву Колтівської улоговини зростає серед унікальної для регіону дюнної рослинності у Molinietum callunoso-festucosum (valesiacae). Популяція нараховує 30 різновікових особин, що зростають двома компактними групами й локалізовані на площі 1 м2. В кожній з груп нараховується по 1 генеративній і 12 та 16 прегенеративних рослин.

Чисельну популяцію, що нараховує до 500 різновікових особин, виявлено на південних макросхилах долини р. Зх. Буг між сс. Хмелева та Копані (східна частина урочища Бзова на межі з буковим лісом). Оселище (терасований схил північно-північно-східної експозиції з молодим сосновим насадженням) знаходиться у невеликому яружному пониженні рельєфу, захищене зі сходу бучиною. C. cіrsioides надає перевагу відкритим трав’нистим ділянкам із розрідженим деревостаном, хоча зустрічається і у більш затінених місцях під наметом сосни.

У трав'яному покриві переважають Arrhenatherum elatius, Briza media, Poa angustifolia, значну домішку складають: Сoronilla varia, Lotus corniculatus, Galium verum, G. album, Teucrium chamaedrys, Carex flacca, Clinopodium vulgare, Daucus carota, Fragaria viridis, Asperula cynanchica, Pimpinella saxifraga, Prunella vulgaris, Centaurea pannonica, C. scabiosa, Ranunculus polyanthemos, Vicia cracca, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Festuca pratensis, Scabiosa ochroleuca, Campanula sibirica, Rhinanthus minor, Agrimonia eupatoria, Origanum vulgare, Silene latifolia, Achillea millefolium, Anthyllis schiwereсkii, Galium exoletum, Leucanthemum vulgare, cпорадично трапляються Epipactis helleborine і Gentiana cruciata. Pозсіяно зростають Rosa corymbifera, Crataegus praearmata, Sambucus ebulus, молоді Fraxinus excelsior. 

Значно більша концентрація різновікових особин спостерігається в більше освітлених (але не в максимально освітленій частині ценопопуляції) місцях. У затінених, під наметом сосни, зустрічаються поодинокі генеративні особини, проте вони є міцнішими й вищими, на стеблі з багатьма кошиками. Навпаки, в місцях з добрим освітленням та дещо розрідженим травостоєм переважають віргінільні особини, квітучі майже без розвиненого стебла, з 1-2-3 кошиками. C. cirsioides зростає компактно, групами: під кожною генеративною (або їх групою) особиною є 3-15 і більше прегенеративних.
 

Carlina onopordifoliaCarlina onopordifolia Carlina onopordifolia Carlina onopordifoliaCarlina onopordifolia
екотоп Carlina onopordifolia
Carlina onopordifolia
Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl., ендемічний (малопольсько-люблінсько-подільсько- волинський) кальцепетрофітний вид, релікт палеопонтичної флори. Дуже рідкісна, зникаюча рослина. Із трьох відомих для району місцезростань (гори Підлиська, Свята, Жулицька) зберігся лише у першому, де поширений на південно-західних лучно-степових схилах у Caricetum (humilis) inulosum (ensifoliae), C.(h.) i.(e.)-anthericosum (ramosi). Популяція, очевидно, нараховує тисячі різновікових особин, серед яких переважають прегенеративні. У другому ценозі, що займає круті схили (20-400), у складі травостою зустрічається значна кількість реліктових і примежовоареальних видів: Daphne cneorum, Teucrium montanum, Adonis vernalis, Pulsatilla grandis, P.latifolia, Chamaecytisus albus, Coronilla coronata, Jurinea calcarea, Veronica spicata, Galium exoletum, Gentianella amarella, Anchusa barrelieri, Cirsium pannonicum, Thalictrum bauhinii та ін. В ценопопуляції значний відсоток (до 10-20%) генеративних особин. На нижніх пологих схилах, що зайняті першою асоціацією, у віковому спектрі популяції помітно переважають (до 95%) віргінільні особини, що, як правило зростають групами по 10-50 особин на 1м2. В минулому ці ділянки розорювались, на що вказує їх бідний флористично і погано структурований травостій та відсутність більшості раритетів, які характерні для другого угруповання.


Carlina vulgaris L., центральноєвропейський лісостеповий вид на східній межі ареалу. В Україні зростає у Прикарпатті, Розточчі-Опіллі. На Верхобужжі зустрічається спорадично, рідко. У складі термофільних лучно-степових, часто вторинних угруповань Cariceta humilis і C. flaccae гір-останців Підлиська, Жулицька, Восьмаші, Кальварія та ін поширений спорадично, більш-менш чисельними групами або зрідка, поодиноко чи невеликими групами, часто зростає поруч з Thalictrum bauhinii, разом з Galium asperum та ін. раритетами.