Зміст

Родина Amaryllidaceae (Leucojum)Leucojum vernumLeucojum vernum Leucojum vernum екотоп Leucojum vernumLeucojum vernum

Leucojum vernumLeucojum vernum Leucojum vernum Leucojum vernumLeucojum vernum

Leucojum vernum L., центральноєвропейський неморально-монтанний вид на східній межі ареалу.

Поширення в Україні: Карпати, Закарпаття, Розточчя-Опілля, зрідка – Мале Полісся, Зх. Поділля.

Поширення у регіоні та екологічна приуроченість: на Верхобужжі зустрічається часто у вологих та сирих типах місцезростань в басейнах річок Зх. Буг, В’ятина, Луг і Стир. Зростає вздовж тимчасових або постійних потоків по ярах і балках у їх верхівях, навколо джерел біля підніжжів схилів, на схилах, терасах та підвищених вододільних ділянках в місцях близького залягання або виходу на денну поверхню грунтових вод горбогірно-лісового ландшафтного ярусу. В долині р. Зх. Буг у межах поліського ландшафтного ярусу часто трапляється у заплавних вільшинах, рідше – дібровах та вербняках.

Найбільша регіональна популяція у долині р. В’ятина і її приток (тягнеться вздовж потоків на декілька кілометрів). Дещо менші оселища L. vernum в долині р. Луг, ур-щах Річки, Ципріянкова долина, Громадський ліс, Довжок, Широка долина, невеликі – в ур-щах Бір, Пісок, Монастир та ін.

Ценотична приуроченість:

Домінантна класифікація: частіше в ценозах Alneta glutinosae (Alnetum calthosum, A. geosum, A. urticosum, Fraxineto-A. alliosum (ursini), F.-A. aegopodiosum, Betuletо (pubescentis)-A. alliosum (ursini) та ін.), Fraxineta excelsioris (Acereto-Fraxinetа anthriscosа (nitidae)…), Fageta sylvaticae (Alneto-Fageta, Acereto-Fraxineto-Fageta), Acereta pseudoplatani (Fageto-Acereta, Alneto-Acereta), заплавних Querceta roboris (Carpineto-Acereto-Tilieto-Querceta, Alneto-Querceta). Невеликі групи L. на присхилових заболочених ділянках у складі реліктової Equiseteta telmateiae, також в Saliceta fragilis та Saliceta cinereae. У долині р. В’ятина – в насадженнях Picea abies, Quercus borealis і Larix leptolepis (із домішкою Acer pseudoplatanus та Fraxinus excelsior, у трав’яному покриві – масово Dentaria glandulosa).

Флористична класифікація:

Querco-Fagetea, Fagetalia sylvaticae: Alnion incanae, Pruno-Fraxinetum (33%), Ficario-Ulmetum (25%); Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani (5%); Asperulo-Fagion, Stellario holosteae-Fagetum (6%); Carpinion betuli, Tilio-Carpinetum (3%).

Alnetea glutinosae, Alnetalia glutinosae, Alnion glutinosae, Ribeso nigri-Alnetum (16%)

Salicetea purpureae, Salicetalia purpureae, Saicion albae (14%)

Забeзпечення охороною: значна частина верхобузької популяції L. vernum охороняється в НПП «Північне Поділля» (долина р. Вятина, ур-ща Ципріянкова долина, Річки, Довжок…)