Зміст

QUERCETO-FAGETA, TILIETO-FAGETA – дубові та липові бучиниСубформація QUERCETO-FAGETA – дубові бучини
Субформація TILIETO-FAGETA – липові бучини
 

Типові для Пн.-Зх. Поділля угруповання. На Україні поширені у Карпатах, Розточчі-Опіллі і Гр. Криму, на Зх. Поділлі, Хотинській височині. На Верхобузькому пасмі зустрічаються більшими або меншими масивами в різних екологічних умовах, що й визначає їх диференціацію та синтаксономічну різноманітність. Залежно від складу субедифікаторів можна виділити п’ять груп асоціацій. Характерна особливість екотопів – поширення їх на пологих і дуже пологхих схилах, де уповільнені ерозійно-денудаційні та посилені (підніжжя) акумулятивні процеси, в результаті третинні і лесові відклади мають велику потужність, а вапнякові залягають дещо глибше ніж під чистими бучинами. Це також перешкоджає дренажу та процесу опідзолення. Життєвість бука в таких умовах понижена і до нього в значній кількості домішується дуб. Зважаючи на едафо-мікрокліматичні умови та незначне поширення, угруповання даної групи структурно відносно прості і бідні флористично, раритетні види трапляються в них дуже рідко.

Найбільший на Верхобузькому пасмі масив лісів даної групи знаходиться на межиріччі Бужок-Луг (380-400 м н.р.м.) з їх дуже пологими і малоеродованими придолинними пониженнями по периферії Fageto-Acereto-Tilieto-Piceeto-Quercetа на переході їх у Fageta (pura) sylvaticae. Очевидно, що в недалекому минулому займали значні площі в нижніх частинах та біля підніжжів схилів пасм, а також на їх більш-менш широких вершинах з пологими схилами. В результаті суцільних і вибіркових рубок де-не-де збереглись їх невеликі ділянки.

Найближче до масиву Fageto-Acereto-Tilieto-Piceeto-Quercetа розташована група Acereto-Querceto-Fageta, яка має перехідний характер, її однаково можна віднести і до формації Querceta roboris. Ценози займають смугу 20-50 м на переході до Tilieto-Querceto-Fagetа. У деревостані співдомінують (із значною перевагою в більшості місцезростань першого виду) явір, дуб, бук, домішку складають липи, клен гостролистий, ялина і граб.

Querceto-Fagetum sparsiherbosum – дубова бучина рідкотравна, Q.-F. maianthemosum – дубова бучина веснівкова, Q.-F. caricosum (brizoiditis) – дубова бучина трясучковидноосокова, зрідка у верхніх пологих частинах пів-нічних схилів пасм та прилеглих плакорних ділянках (ур-ща Обертасова гора, Підгірці). У деревостані співдомінують Fagus sylvatica і Quercus robur, домішка Acer pseudoplatanus, A. platanoides, поодиноко – Carpinus betulus, Ulmus scabra, Tilia cordata, дуже рідко Picea abies, Pinus sylvestris. В підліску (3%) зростають: Rubus hirtus, Sambucus racemosa, зрідка R. idaeus, S. nigra; у підрості переважає бук (5%), часто – ялина, явір і клен гостролистий, зрідка – в’яз гірський та граб. У трав’яному покриві (2-50%) співпанують Maianthemum bifolium, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Carex brizoides, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, C. sylvatica, , C. pilosa, Galium odoratum, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Viola sylvestris, спорадично: Mycelis muralis, Milium effusum, Galeopsis pubescens, трапляються: C. leporina L., Epilobium montanum, Urtica dioica, Ajuga reptans, Moehringia trinervia, Dactylis glomerata, Vicia dumetorum. У наземному покриві (до 1%) переважає Polytrichum formosum, рідше – Atrichum undulatum та ін.

Tilieto-Querceto-Fagetum varioherbosum – липово-дубова бучина різно-травна, T.-Q.-F. sparsiherbosum – липово-дубова бучина рідкотравна, T.-Q.-F. caricosum (brizoiditis) – липово-дубова бучина трясучковидноосокова, T.-Q.-F. hederosum – липово-дубова бучина плющева, у деревостані (0,8-0,9) співпанують Fagus sylvatica, Tilia cordata, T. europaea, Quercus robur. В 2-у ярусі дуб часто всихає через нестачу світла. Зрідка трапляються Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Populus tremula, як виняток поодинокі Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris, Alnus glutinosa, іноді у 2-у ярусі значна домішка Carpinus betulus. В підліску (2-5%) переважають Sambucus nigra, S. racemosa, Rubus hirtus, Sorbus aucuparia, трапляються: Сorylus avellana, R. idaeus, Euonymus europaea (vir); у підрості панує бук (5-7%), менше – липа, явір, клен гостролистий, ялина, зрідка – граб, черешня, Abies alba (лише у верхів’ях р. Бужок трапляються поодинокі особини). У трав’яному покриві (10-50%) переважають – Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Carex brizoides, C. pilosa, Hedera helix, Oxalis acetosella, Galium odoratum, Maianthemum bifolium, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Viola sylvestris, незначна домішка (непостійно) – Asarum europaeum, Galeopsis pubescens, Lathyrus vernus, Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura, Polygonatum multiflorum, Milium effusum, Luzula pilosa, C. sylvatica, С. digitata, Poa nemoralis, Hepatica nobilis, Ajuga reptans, Melica nutans, Mycelis muralis, D. dilatata, D. expansa, дуже рідко – Dactylis glomerata, Gymnocarpium dryopteris, Equisetum sylvaticum. Місцями трапляються заболочені ділянки з пануванням Alnus glutinosa; на межі ростyть Picea abies, Impatiens noli-tangere, S. nemorum. У наземному покриві (1-2%) – Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum, M. undulatum та ін. Синузія ефемероїдів утворена Anemone nemorosa, на схилах долини р. Бужок з домішкою Dentaria glandulosa, Corydalis cava, C. solida, A. ranunculoides, Isopyrum thalictroides.

На межі із монодомінантними бучинами трапляються фрагменти чистих липових бучинTilieto-Fagetum caricosum (brizoiditis), T.-F. hederosum, T.-F. varioherbosum, які суттєво не відрізняються від вищеописаних.

Carpineto-Querceto-Fagetum galeobdolosum – грабово-дубова бучина зе-ленчукова, C.-Q.-F. aegopodiosum – грабово-дубова бучина яглицева, C.-Q.-F. caricosum (pilosae) – грабово-дубова бучина волосистоосокова, C.-Q. -F. vario -herbosum – грабово-дубова бучина різнотравна, займають нешироку смугу біля підніжжя південного схилу пасма на межі бучин та грабово-букових дібров (ур-ща Гаварецька гора, Хомець) і яворових ясенників (ур. Рипин, Пліснeсько). У деревостані (0,8-0,9) переважають Fagus sylvatica, Quercus robur (1-2-й яруси), Carpinus betulus (3-й ярус), поодинокі Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Tilia cordata, Ulmus scabra, Picea abies. Підлісок (2%) формують: Euonymus verrucosa, Daphne mezereum, Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus hirtus; у підрості (5%) – бук, клен гостролистий і явір, зрідка – липа, в’яз гірський, ялина, граб, дуб. У трав’яному покриві (2-60%) переважають: Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Asarum europaeum, Galium odoratum, Carex pilosa, Hedera helix (межa з Acereto-Fraxineta), Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Hepatica nobilis, Aposeris foetida (ур. Хомець, Рипин), домішка – Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, Viola sylvestris, Sanicula europaea, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, D. carthusiana, Poa nemoralis, Mycelis muralis, Milium effusum, Galeopsis pubescens, C. sylvatica, Dactylis glomerata, Ajuga reptans, Melica nutans, Stachys sylvatica, Brachypodium sylvaticum, Paris quadrifolia, Scrophularia nodosa, Alliaria petiolata, Geum urbanum, Luzula pilosa, трапляються – Neottia nidus-avis, Lathraea squamaria, Platanthera chlorantha, Huperzia selago. У наземному покриві (до 2%): Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum, Brachythecium sp. та ін.

Carpineto-Acereto-Querceto-Fagetum aegopodiosum – грабово-кленово-дубова бучина яглицева, дуже рідкісні для регіону угруповання. Невелика їх ділянка біля підніжжя південного схилу пасма (Гаварецька гора). У деревостані (0,8-0,9) співдомінують Fagus sylvatica, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, A. campestre, Carpinus betulus, домішка – Tilia cordata, A. platanoides, Ulmus scabra. Підлісок (3%) формують: Corylus avellana, Euonymus verrucosa, E. europaea, Daphne mezereum, Lonicera xylosteum; у підрості (5%): бук, в’яз гірський, клени, липа. Трав’яний покрив густий (70-100%), домінує Aegopodium podagraria із значною домішкою: Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Stellaria holostea (узлісся), менше – Stachys sylvatica, Urtica dioica, Pulmonaria obscura, Geranium robertianum, G. aparine, спорадично, рідко – Sanicula europaea, Polygonatum multiflorum, Viola sylvestris, Lathyrus vernus, Ajuga reptans, Geum urbanum, Lamium maculatum. В синузії ефемероїдів (70%) панує Anemone nemorosa, домішка – Corydalis cava, Isopyrum thalictroides, A. ranunculoides, Ficaria verna.

Acereto-Querceto-Fagetum vincosum – яворово-дубова бучина барвінкова, рідкісне угруповання, у трав’яному покриві якого домінує третинний релікт. Нижня частина південного схилу яру-балки (Річки). У деревостані (0,9) панує Fagus sylvatica, значна домішка –Quercus robur, cпорадично трапляється Acer pseudoplatanus, зрідка – Populus tremula, Сerasus avium (1-й ярус), A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata (2-3-й яруси). Підлісок невиражений, спорадично зростає (vir) Rubus hirtus, зрідка (vir) – Sambucus nigra; у низькому (0,2-0,5-1 м) підрості (2%) переважають бук, клен гостролистий і явір, спорадично – осика, ялина. У трав’яному покриві (30%) панує Vinca minor, iз незначною домішкою Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Maianthemum bifolium, Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Hedera helix, спорадично: Galium odoratum, Asarum europaeum, Aegopodium podagraria,  Carex sylvatica, Pulmonaria obscura, Milium effusum, зрідка – Urtica dioica, Platanthera chlorantha. В синузії ефемероїдів панує Anemone nemorosa, спорадично – Corydalis solida.  

Сarpineto-Tilieto-Fagetum galeobdolosum грабово-липова бучина зелен-чукова,  С.-T.-F. aegopodiosum грабово-липова бучина яглицева, С.-T.-F. hederosum грабово-липова бучина плющева, С.-T.-F. galiosum грабово-липова бучина підмаренникова, рідкісні на Верхобузькому низькогір’ї угруповання. Зрідка трапляються біля підніжжя північних пологих схилів (ур-ща Рипин, Висока гора) та схилах балок (Глодова) з неглибокими сіроземами, які підстелені товстим шаром суглинистих відкладів. У деревостані (0,7-0,9) співпанують Fagus sylvatica, Tilia cordata, T. europaea, Сarpinus betulus, дуже незначна домішка: Cerasus avium, Populus tremula, Ulmus scabra, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, A. campestre (Рипин, над потоком), Pinus sylvestris. В підліску (1-3%) переважають Euonymus verrucosa, Sambucus nigra, трапляються Daphne mezereum, Cornus sanguinea і Corylus avellana; у підрості панує бук (5%), рідше клени, липа, в’яз гірський і граб. У трав’яному покриві (20-85%) спів- і домінують Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, Hedera hеlix, Galium odoratum, Carex pilosa, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, місцями – Stellaria holostea, Maianthemum bifolium, Aposeris foetida, Oxalis acetosella, Viola mirabilis, домішка: V. sylvestris, Pulmonaria obscura, Sanicula europaea, Polygonatum multiflorum, Ranunculus cassubicus, Actaea spicata, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, D. carthusiana, Geum urbanum, C. digitata, C. sylvatica, Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Poa nemoralis, Stachys sylvatica, Paris quadrifolia, Ajuga reptans, Campanula trachelium, L. niger, Geranium robertianum, Scrophularia nodosa, трапляються – Epipactis purpurata, Platanthera chlorantha, Neottia nidus-avis, Lilium martagon, D. expansa, Veronica montana.

Сarpineto-Tilieto-Fagetum maianthemosum грабово-липова бучина веснівкова, рідкісне угруповання. Трапляється на північному, пологому схилі у верхів’ях р. В’ятина (ур. Басівка). У деревостані (0,8-0,9) панує Fagus sylvatica, домішка: Tilia cordata, T. europaea, Сarpinus betulus. В підліску (5-20%) – Rubus hirtus, Sambucus racemosa, спорадично: R. idaeus, Sorbus aucuparia; у високому підрості (5-10%) – в’яз гірський, бук, клен гостролистий, явір, липи, граб. У трав’яному покриві (30%) співпанують Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Galium odoratum, домішка: Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Galeobdolon luteum, Viola sylvestris, Polygonatum multiflorum, рідше – Carex sylvatica, Stachys sylvatica,Paris quadrifolia, C. brizoides, D. dilatata та ін. В наземному покриві – поодинокі Polytrichum formosum, Atrichum undulatum …У синузії ефемероїдів (10-30%) – Anemone nemorosa, Dentaria glandulosa.