Зміст

QUERCETO-BETULETO (PUBESCENTIS)-PINETA – дубовo-пухнастоберезові субориРідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання, субедифікатор яких – реліктовий, західнопалеобореальний вид в острівних локалітетех на південній межі ареалу. Поширені в долині р. Зх. Буг та її приток на межі вільшняків і буково-дубових суборів (часто вузька смуга). Грунти – вологі й сирі дерново-підзолисті оглеєні, піщані чи супіщані або торф’янисто-підзолисто-глейові, підстелені водно-льодовиковими та карбонатними відкладами з близьким заляганням грунтових вод (Довжок, Калинка, Бір). Фітоценози знаходяться в зоні дії осушувальної системи, зазнають істотної трансформації їх структури та видового складу.

В цілому флористичний склад угруповань одноманітний і постійний, як і присутність ряду характерних для групи видів (проте відсутня низка едифікаторів Pineta polytrichosa з Полісся).

Piceeto-Querceto-Betuleto (pubescentis)-Pinetum myrtillosum, P.-Q.-B.(p.)-P. molinioso-myrtillosum, P.-Q.-B.(p.)-P. rubosum (hirti), Fageto-Querceto-Alneto-Betuleto (pubescentis)-Pinetum molinioso-myrtillosum, F.-Q.-A.-B.(p.)-P. myrtillosom, F.-Q.-B.(p.)-A.-P. r.(h.)-molinioso-pteridosum, деревостан (0,4-0,7) дво-триярусний, різновіковий; панують: Pinus sіlvestris, Quercus robur, Betula pubescens, B. pendula, іноді – Alnus glutinosa, Picea abies, домішка: Fagus sylvatica, Q. borealis, Carpinus betulus, Populus tremula. У підліску (7%) панують: Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. idaeus, R. plicatus, Salix caprea, рідше: Sambucus racemosa, S. aurita L., S. cinerea L., Padus serotina, трапляються R. caesius, Euonymus verrucosa, E. europaea, Corylus avellana; в підрості (5- 10%) переважають: береза повисла, дуб звичайний, бук, ялина, менше: береза пухнаста, сосна, граб, осика, дуб північний, вільха. Основу трав’яно-чагарничкового ярусу (70-80%) складають Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Molinia caerulea, Maіanthemum bifolium, Dryopteris carthusiana, Potentilla recta, Pteridium aquilinum, Luzula pilosa, Trientalis europaeа, Festuca ovina, менше поширені – Veronica officinalis, V. chamaedrys, Stellaria holostea, Calluna vulgaris, Galeopsis pubescens, Оxalis acetosella, Deschampsia caespitosa, Convallaria majalis, Nardus stricta, Solidago virgaurea, зрідка – D. austriaca, D. cristata, D. filix-mas, Lerchenfeldia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Athyrium filix-femina, Agrostis tenuis, Milium effusum, Lysimachia vulgaris (vir), Lycopodium annotinum, L. clavatum, Juncus effusus, Equisetum hiemale, у молодих (5-10 р.р.) ценозах: Carex leporinа L., C. nigra (L.) Reichard., Anthoxanthum odoratum та Festuca rubra L., Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Cerastium caespitosum Gilib., Moehringia trinervia та ін. Наземний покрив (10-80%) утворений: Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, P. juniperinum, Hylocomium splendens, Dicranum rugosum, Ptilium crista-сastrensis, Atrichum undulatum, трапляються – Sphagnum palustre, S. angustifolium, Climacium dendroides та ряд інших.

Betuleto (pubescentis)-Alneto-Pinetum sphagnoso-polytrichosum, невелика ділянка знаходиться в заплаві притоки р. Зх. Буг по периферії лісового болота (Бір). Деревостан (0,6) двоярусний; у 1-у ярусі (0,1) панує Pinus silvestris, домішка – Betula pubescens, поодиноко – Picea abies, в 2-у (0,5) – Alnus glutinosa. У підліску зростають Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Salix cinerea, S. aurita, S. nigricans, Rubus plicatus, R. hirtus, R. idaeus. В трав’яно-чагарничковому ярусі, який розвивається на мікропідвищеннях, переважають – Dryopteris carthusiana, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Trientalis europaea, Lycopodium annotinum, Maіanthemum bifolium, Dryopteris austriaca, D. criststa, D. expansa, Pteridium aquilinum, в пониженнях: Molinia caerulea, Carex vesicaria, C. contigua, C. canescens, С. caespitosa L., Lysimachia vulgaris та ін. У наземному покриві (70%) панують: Polytrichum commune, Sphagnum palustre, S. angustifolium, рідше: Dicranum polysetum, P. formosum, Climacium dendroides, Pleurozium schreberi і ін.