Зміст

PINETO-FAGETA – соснові субучиниСубформація PINETO-FAGETA – соснові субучини

 

Рідкісні для України центральноєвропейські угруповання на східній межі поширення. Фрагментарно трапляються у Розточчі, Гологорах, на Верхобужжі.

Деривати середньоголоценових мішаних лісів. У їх складі зростає низка бореальних реліктів, що надає їм певної історико-созологічної цінності. Склад і структура трав’яного ярусу, панування у деревостані і підрості бука, відсутність у підрості сосни вказує на їх належність до формації Fageta sylvaticae.

У регіоні трапляються нерідко, де приурочені до підніжжів невисоких пасм із пересіченим мезорельєфом і експозицією на північ та схід, з дерново-слабо-підзолистими супіщаними грунтами з прошарками суглинку, які підстелені вапняками (Pineto-Carpineto-Querceto-Fageta); невеликі їх ділянки зустрічаються в долині р. Зх. Буг (поліський ландшафтний ярус) між вільшинами та буково-дубовими суборами зеленомоховими (іноді – серед останніх) і ацидофільними судібровами на боровій терасі (Pineto-Querceto-Fageta).

Найбільшу площу (в результаті суцільних рубок зменшилась за останні 20 років у 3-4 рази) займали в ур-щі Хомець, трапляються на Жулицькій горі, Руді, Монастирі, Кобцево. Характерна особливість синтаксону – участь у деревостані рідкісного для Пн.-Зх. Поділля, реліктового виду – Quercus petraea.

Грунти свіжі, піщані і супіщані дерново-слабопідзолисті, часто гумусовані із прошарками суглинку, які підстелені верхньокрейдяними або третинними вапняками, що перекриті флювіогляціальними або третинними супісками та пісками, або сірі лісові суглинки, підстелені пісковиками і третинними пісками.

Група асоціацій PINETO-CARPINETO-QUERCETO-FAGETA – грабово-дубові субучини

Pineto-Carpineto-Querceto-Fagetum maianthemosumграбова субучина веснівкова, P.-C.-Q.-F. sparsiherbosum – грабова субучина рідкотравна, P.-C.-Q.-F. rubosum (hirti) – грабова субучина шорсткоожинова, P.-C.-Q.-F. galeo-bdolosum – грабова субучина зеленчукова, P.-C.-Q.-F. g.-hederosum – грабова субучина плющева, P.-C.-Q.-F. caricosum (pilosae) – грабова субучина волосистоосокова, P.-C.-Q.-F. dryopteridosum (filix-maris) – грабова субучина чоловічощитникова, угруповання горбогірного та прехідного ярусів регіону. Поширені на схилах невисоких пасм (ур. Хомець), частіше – біля їх підніжжів на пологих затяжних схилах. Деревостан (0,8-0,9) дво-триярусний; у 1-у ярусі (0,1-0,2) зростає Pinus sylvestris, в 2-у (0,5-0,8) панує Fagus sylvatica, домішка: Populus tremula, Quercus petraea, Carpinus betulus, Сerasus avium, дуже рідко – Acer pseudoplatanus, Tilia cordata; в 3-у ярусі, який виявлений не завжди, – C. betulus. У підліску панує Rubus hirtus (2-10%), домішка Sambucus racemosa, R. idaeus, Sorbus aucuparia, рідше – Euonymus verucosa, S. nigra, Corylus avellana, Frangula alnus, Сrataegus curvisepala; у підрості (до 5%) переважає бук, менше черешні, граба, часто зростає ялина, низькорослі клен гостролистий і явір, липа. У трав’яному покриві (5-50%) переважають: Maіanthemum bifolium, Dryopteris carthusiana, Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, D. filix-mas, Athyrium filix-femina, Сarex digitata, Luzula pilosa, іноді – Hedera helix, C. pilosa, незначна домішка – Milium effusum, Galeopsis pubescens, Poa nemoralis, Viola sylvestris, Moehringia trinervia, Polygonatum multiflorum, місцями також: Galium odoratum, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, часто трапляються D. dilatata і D. expansa, Hupersia selago, Equisetum hyemale, зрідка: Polypodium vulgare (Хомець), Chimaphila umbellata, Hieracium murorum (Монастир), Gymnocarpium dryopteris, Hieracium lachenalii, Polystichum aculeatum, Platanthera chlorantha, C. pallescens. В синузії ефемероїдів (5-20%) – Anemone nemorosa. У наземному покриві – Polytrichum formosum, Atrichum undulatum ...  

            Група асоціацій PINETO-QUERCETO-FAGETA – дубові субучини

Pineto-Querceto-Fagetum maianthemosum – дубова субучина веснівкова, P.-Q.-F. sparsiherbosum – дубова субучина рідкотравна, P.-Q.-F. rubosum – дубова субучина шорсткоожинова, поширені в долинах рр. Зх. Буг і Золочівка у поліському ландшафтному ярусі на дерново-підзолистих супіщаних грунтах, неглибоко підстелених вапняковим алювієм. Деревостан (0,9) дво-триярусний; у 1-у (0,1-0,2) зростає Pinus sуlvestris, в 2-у (0,7-0,8) панує Fagus sylvatica, домішка: Quercus petraea, Populus tremula, зрідка трапляються Carpinus betulus, Сerasus avium, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata; в 3-у ярусі розсіяно зростають: Q. petraea, Malus sylvestris, Padus racemosa … У підліску (3-10%) переважають: Corylus avellana, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. idaeus, рідше – R. plicatus, R. nessensis, Sambucus racemosa, трапляються – Euonymus verucosa, Сrataegus curvisepala, Viburnum opulus; у підрості (3-8%) переважає бук, часто – черешня, осика, ялина, граб, зрідка – явір і дуби. У трав’яному покриві (5-40%) співпанують Maіanthemum bifolium, Vacccinium myrtillus, більш-менш значна домішка: Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Dryopteris carthusiana, Galeobdolon luteum, Trientalis europaea, D. dilatata, D. filix-mas, Convallaria majalis, Luzula pilosa, спорадично зростають: Pteridium aquilinum, Athyrium filix-femina, Сarex digitata, С. pilulifera L.,  Milium effusum, Lycopodium annotinum, Poa nemoralis, Galeopsis pubescens, Polygonatum multiflorum, D. expansa, Veronica officinalis, Orthilia secunda, Viola sylvestris, Hieracium lachenalii, H. sabaudum, H. murorum, зустрічаються – Galium odoratum, Calamagrostis arundinacea, Solidago virgaurea, Pyrola minor, Mycelis muralis, Hupersia selago, Equisetum hyemale, Polypodium vulgare, Chimaphila umbellata, P. verticillatum, H. pilosella, Lerchenfeldia flexuosa, Agrostis tenuis, Monotropa hypopitys та ін. В синузії ефемероїдів (5-20%) панує Anemone nemorosa. У наземному покриві (2%): Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Mnium punctatum та ін.