Зміст

PINETО-CARPINETO-QUERCETA – грабові судібровиСубформація PINETO-CARPINETO-QUERCETA грабові судіброви

Типові для Пн.-Зх. Поділля мезо- й мезооліготрофні сосново-грабово-дубові ліси на південній межі ареалу. Характерний тип для підзони мішаних поліських хвойно-широколистяних долинних лісів в її південно-західній частині.

В Україні поширені на Прикарпатті, Пд. і Мл. Поліссі, Розточчі, Гологорах, Верхобузькому пасмі. Займають схили невисоких горбів та їх підніжжя, тераси річок із свіжими, рідше – вологими дерново-середньопідзолистими супіщаними грунтами, що сформовані на флювіогляціальних і давньоалювіальних відкладах, які перекриті прошарками суглинку, з розвиненим гумусовим шаром.

На території НПП «Північне Поділля» поширені в поліському й перехідно-му ландшафтних ярусах, де займають більш-менш широку смугу на переході до області Малого Полісся з переважаючими тут суборами та судібровами.

У складі групи знаходимо велику групу примежовоареальних і реліктових видів, переважно кореального генезису, значна частина яких охороняється на території регіону: Сarex pilulifera, Deschampsia  flexuosa, Dryopteris expansa, D. borreri, Huperzia selago, Lycopodium annotinum та ін.

Група асоціацій PINETO-CARPINETO-QUERCETA – чисті грабові судіброви 

Типові для північно-західної частини НПП долинні, ацидофільні судіброви поліського типу. Зустрічаються нечасто в над- і підборовій терасах долин річок Зх. Буг, Золочівка, Стир, рідше – Бужок та ін., переважно на територіях, що віддалені від місцевостей горбогірного ярусу.

Pineto-Carpineto-Quercetum myrtillosо-galeobdolosum грабова судіброва чорнично-зірочникова, P.-С.-Q. m.-stellariosum грабова судіброва чорнично-зеленчукова, типові на Верхобужжі фітоценози. Надзаплавна тераса в долині р. Зх. Буг (ур. Довжок), зрідка – пологе підніжжя невисокого пасма (ур. Хомець). Простягаються неширокою смугою між вільшинами та грабовими дібровами. У дво-триярусному деревостані (0,6-0,9) домінує Quercus robur; спорадично: Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula, дуже рідко – Tilia cordata, Picea abies, Fagus sylvatica (на 5 га площі в Довжку у 3 ярусах – 6 особин); 3-й ярус формує Carpinus betulus, в місцях вибіркових рубок дуба входить у 2-й, дуже рідко – 1-й яруси. В підліску (2-10%) переважають: Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. idaeus, R. plicatus, Padus racemosa, Sambucus racemosa, Corylus avellana, зрідка – Euonymus verrucosa; в підрості (5-10%) переважає граб, домішка – клен гостролистий, осика, трапляються – береза, ялина, явір, бук, липа. У трав’яно-чагарничковому ярусі (2-70%) фрагментарно співпанують або складають значну домішку: Vaccinium myrtillus, Maіanthemum bifolium, Oxlis acetosella, Stellaria holostea, Dryopteris carthusiana, Galeobdolon luteum, Pteridium aquilinum, Luzula pilosa, Сonvallaria majalis, Milium effusum, Trientalis europaea, D. dilatata, Cаrex digitata, Galeopsis pubescens, незначна домішка: Moehringia trinervia, Veronica officinalis, Solidagо virgaurea, D. filix-mas, Athyrium filix-femina, Poa nemoralis, Melampyrum nemorosum, Agrostis capillaris, часто трапляються: Mycelis muralis, Lysimachia vulgaris, P. multiflorum, V. chamaedrys, Huperzia selago, D. expansa, V. vitis-idaea, дуже рідко – Lycopodium annotinum, D. borreri, Molinia caerulea (L.) Moench., C. pallescens L., Viola reichenbachiana, Sedum telephium L., Equisetum pratense та ін. В синузії ефемероїдів (5-10%) – Anemone nemorosa. У наземному покриві (0,1-10%) переважає Polytrichum formosum, рідше: Atrichum undulatum, Mnium punctatum, Pleurozium schreberi, P. juniperinum Hedw.

Pineto-Carpineto-Quercetum myrtillosо-stellarioso-hederosum оліготрофна грабова судіброва чорнично-зеленчуково-плющева, рідкісні для НПП угруповання із співпануванням у трав’яному покриві третинного релікта – плюща. Невеликий фрагмент між вільшинами та зеленомоховими борами на надзаплавній терасі в долині правої притоки р. Зх. Буг (ур. Бір). Деревостан (0,6-0,8) двоярусний; у 1-у ярусі співдомінують Pinus sylvestris, Betula pendula, Quercus robur, рідше – Q. petraea, трапляється – Tilia cordata, в 2-3-у – часто Carpinus betulus, в 3-у ярусі зустрічається Acer pseudoplatanus. У підліску домінує (10-15%) Corylus avellana, спорадично – Euonymus verrucosa, Sorbus aucuparia, низькорослі Rubus hirtus, Frangula alnus, зрідка – Сrataegus curvisepala, R. idaeus, R. nessensis, дуже рідко – Padus racemosa, Viburnum opulus; в підрості (5-10%) переважає граб, зрідка трапляються: осика, явір, береза, дуб, липа.  У трав’яно-чагарничковому ярусі (15-30%) мозаїчно співдомінують Maіanthemum bifolium, Vaccinium myrtillus, Stellaria holostea, Hedera helix, Oxlis acetosella, незначна домішка: Luzula pilosa, Dryopteris carthusiana, Carex digitata, Сonvallaria majalis, спорадично поширені: Melica nutans, Trientalis europaea, Melampyrum pratense, Athyrium filix-femina, зрідка: Galeobdolon luteum, Hepatica nobilis, Viola sylvestris Milium effusum. Наземний покрив (3%): Polytrichum formosum і Atrichum undulatum. В синузії ефемероїдів (5-10%) – Anemone nemorosa. У 2012 р. східна частина місцезростання із найстарішими дубами (близько 90-100-літні) знищена в результаті вибіркових та суцільних рубок.

Група асоціацій PINETО-FAGETO-QUERCETA – ацидофільні букові судіброви 

Відносно рідкісні на Верхобужжі угруповання. Зустрічаються невеликими ділянками на надборовій терасі вище букових сосняків зеленомохових (Fageto-Querceto-Pinetum ruboso-dryopteridoso-deschampsiosum) на більш-менш пологих схилах і біля підніжжів невисоких горбів в долині р. Зх. Буг (ур-ща Бригантина, Довжок, Харчишино, Руда). У трав’яному покриві значна домішка бореального релікта рівнинної частини України ­– щучника звивистого.  

Pineto-Fageto-Quercetum vaccinioso-dryopteridosum оліготрофна букова судіброва чорницево-щитникова, деревостан часто напівкультурний (0,3-0,7); у 1-у ярусі панує Pinus sylvestris, часто – Betula pendula, в 2-3-у ярусах – Fagus sylvatica, Quercus robur, спорадично трапляються Cerasus avium та Salix caprea, зрідка – Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, B. pubescens та ін. У підліску (10-20%) переважають Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, R. plicatus, R. nessensis, незначна домішка: Sambucus racemosa, Padus racemosa, P. serotina (Ehrh.) Agardh.,  Corylus avellana (0-10%), зрідка трапляються: Malus sylvestris, Euonymus verrucosa, Crataegus curvisepala, як виняток – поодиноко E. europaea, S. nigra, Prunus spinosa L., Ribes spicatum, Humulus lupulus; проективне вкриття Rubus hirtus 5-35% ; у підрості (10-20%) співпанують дуб звичайний і бук, який кількісно та якісно переважає; часто трапляються дуб північний, береза, сосна, черешня, зрідка – груша, ялина, осика, верба козяча, граб, явір і дуб скельний, яблуня лісова, дуже рідко ­– ясен та в’яз. Основу трав’яного покриву (10-50%) складають – Dryopteris carthusiana, Maіanthenum bifolium, Vaccinium myrtillus, Luzula pilosa, Trientalis europaeа, Deschampsia  flexuosa, D. dilatata, іноді –Oxalis acetosella, Convallaria majalis, Pteridium aguilinum, Stellaria holostea, спорадично, рідко поширені: D. filix-mas, D. borreri, D. expansa, Agrostis capillaris, Galeopsis pubescens, Polygonatum multiflorum, Veronica officinalis, Orthilia secunda, Pуrola minor, Polypodium vulgare, Lysimachia vulgaris, Lycopodium annotinum, дуже рідко – Mycelis muralis, Milium effusum. У наземному покриві (3%): Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Eurhynchium sp. … 

Pineto-Quercetum myrtillosum – ацидофільна судіброва чорницева, P.-Q. convallarios-umацидофільна судіброва конвалієва, долина лівої притоки р. Зх. Буг (ур. Дубина). Бук і граб трапляються зрідка лише в підліску, як і Genista tinctoria L. У трав’яно-чагарничковому ярусі, крім типових для групи видів, співпанують Vaccinium vitis-idaea і Calluna vulgaris (L.) Hull, місцями – Molinia caerulea. Часто зустрічаються примежовоареальні Galium hercynicum Weig. (один із найбільш рідкісних видів флори Верхобужжя), Сarex pilulifera, Holcus mollis L., зрідка: Hieracium murorum, H. lachenalii, Potentilla erecta (L.) Raeusch., Equisetum hyemale, E. pratense L. В наземному покриві спорадично зростає Leucobryum glaucum. 

Група асоціацій PINETО-CARPINETO-FAGETO-QUERCETA – ацидофільні грабово-букові судіброви

 Зустрічаються на території значно частіше від чистих грабових судібров.  Займають значні масиви між попередньою групою та буковими судібровами і грабовими бучинами в нижніх, пологих частинах схилів більш-менш високих горбів і пасм, нерідко зустрічаються в долині р. Зх. Буг неширокою смугою між вільшинами і буково-дубовими сосняками зеленомоховими. Грунти аналогічні до грабових судібров, але із дещо меншим шаром піску та ближчим заляганням алювіального й делювіального вапнякового субстрату.

Pinetoarpineto-Fageto-Quercetum maianthemosum кислувата букова судіброва веснівкова, P.-С.-F.-Q. sparsiherbosum кислувата букова судіброва рідкотравна, P.-С.-F.-Q. myrtillosum кислувата букова судіброва чорницева P.-С.-F.-Q. convallariosum кислувата букова судіброва конвалієва,  долина р. Зх. Буг (ур-ща Довжок, Руда, Бригантина), підніжжя пасм (ур-ща Хомець, Свята гора). Деревостан (0,8) триярусний; у 1-у ярусі панує Pinus sylvestris, в 2-у ярусі Quercus robur, Fagus sylvatica, трапляються Q. petraea (Хомець), Populus tremula, Betula pendula, дуже рідко Acer platanoides, у 3-у Carpinus betulus, дуже рідко Tilia cordata; місцями, в результаті вибіркових рубок, у 2-3-у ярусах переважає граб. В підліску (5-15%) поширені: Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. idaeus, Corylus avellana, R. plicatus, Sambucus racemosa, зрідка: S. nigra, Prunus spinosa, Euonymus verrucosa, E. europaea (vir); в підрості переважають бук і граб, спорадично: дуб, осика, сосна, трапляються – черешня, явір, ялина. В трав’яно-чагарничковому ярусі (5-70%) переважають: Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Dryopteris сarthusiana, Luzula pilosa, Trientalis europaea, Convallaria majalis, Pteridium aquilinum, Galeobdolon luteum, домішка: Milium effusum, Carex digitata, Orthilia secunda, Pyrola minor, Galeopsis pubescens, Polygonatum multiflorum, D. filix-mas, Melampyrum pratense, Solidago virgaurea, нечасто трапляються – D. dilatata, Veronica officinalis, V. chamaedrys, Impatiens parviflora, Athyrium filix-femina, Agrostis capillaris, Cruciata glabra, Poa nemoralis, Melica nutans, Festuca ovina, Viola sylvestris, Calamagrostis arundinacea, Lysimachia vulgaris, Gymnocarpium dryopteris, Chimaphila umbellata, Hieracium lachenalii, H. sabaudum, Hedera helix, D. expansa, Equisetum hyemale, Huperzia selago, Platanthera chlorantha, Deschampsia  flexuosa, Juncus effusus. В наземнoму покриві (1-7%): Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Pleurosium schreberi, Dicranum polysetum, P. juniperinum, зрідка – Mnium punctatum та ін. 

Pinetoarpineto-Fageto-Quercetum galeobdolosumбукова судіброва зе-ленчукова, P.-С.-F.-Q. g.-stellariosumбукова судіброва зірочникова, P.-С.-F.-Q. g.-maianthemosum – букова судіброва зеленчуково- веснівкова, P.-С.-F.-Q. m.-caricosum (pilosae) – букова судіброва веснівково-волосистоосокова, P.-С.-F.-Q. sparsiherbosumбукова судіброва рідкотравна, P.-С.-F.-Q. varioherbo-sum – букова судіброва різнотравна, мезоевтрофні грабово-букові судіброви. У порівнянні з попередньою групою, займають дещо вищі або понижені, багатші едафотопи (ур-ща Руда, Восьмаші, Гавареччина, Хомець, Синьоха, Довжок …). Деревостан (0,7-1) типовий, крім панівних видів, незначну домішку складають – Populus tremula, Cerasus avium, Betula pendula, Picea abies, Tilia cordata, Padus racemosa, трапляються –Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Q. petraea; місцями, в результаті вибіркових рубок, у деревостані відсутні дуб, бук. В підліску (2-10%) – Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Sambucus racemosa, Euonymus verrucosa, Rubus hirtus, R. idaeus, рідше: S. nigra, E. europaea (vir), Daphne mezereum, P. racemosa, Lonicera xylosteum, Cornus sanguinea (поруч з вільшинами та на вершині невисокого пологого пасма, під Сarpineto-Acereto-Fageto-Querceta); трапляються: Crataegus curvisepala, Grossularia reclinata, Malus sylvestris; в підрості (5-10%) переважають бук і граб, спорадично трапляються невисокі (0,1-1, зрідка [у «вікнах» і на узліссях] – до 2 м) липа, клен, явір, зрідка – черешня, в’яз, дуб (“вікна”), ясен, ялина. У трав’яному покриві (10-60%) пере-важають: Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Maianthemum bifolium, Dryopteris сarthusiana, Oxalis acetosella, місцями – Galium odoratum, Carex pilosa, Convallaria majalis, більш-менш значна домішка: Asarum europaeum, Hepatica nobilis, D. filix -mas, Aposeris foetida, Milium effusum, Luzula pilosa, Polygonatum multiflorum, C. digitata, Galeopsis pubescens, Poa nemoralis, Melica nutans, Athyrium filix-femina, спорадично поширені: Pulmonaria obscura, Adoxa moschatellina, Festuca gigantea, Vaccinium myrtillus, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Geum urbanum, Ajuga reptans, Veronica officinalis, Viola sylvestris, Calamagrostis arundinacea, Geranium robertianum, Mycelis muralis, Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, Moehringia trinervia, Dactylis glomerata, Sanicula europaea, Ranunculus cassubicus, Impatiens parviflora, Scrophularia nodosa, трапляються: Paris quadrifolia, C. sylvatica, Urtica dioica, Stachys sylvatica, I. noli-tangere, Alliaria petiolata, Epilobium montanum, D. dilatata, D. expansa, D. borreri, Gymnocarpium dryopteris, Hieracium lachenalii, H. murorum, Lapsana communis, Chaerophyllum temulum, C. aromaticum, Platanthera chlorantha, Lilium martagon, Polygonatum verticillatum, Lysimachia nummularia, G. intermedium (Бір), Epipactis helleborine;  у “вікнах”, на узліссях: Cruciata glabra, V. chamaedrys, Primula veris, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Melampyrum nemorosum, Digitalis grandiflora, Vicia dumetorum, Glechoma hederacea, Pteridium aquilinum, Astragalus glycyphyllos та ін. В синузії ефемероїдів (10-65%) домінує Anemone nemorosa, незначна домішка: Corydalis solida, іноді – Galanthus nivalis. У наземному покриві (1%): Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum, зрідка: P. juniperinum, Pleurosium schreberi та ін. 

Pinetoarpineto-Fageto-Quercetum hederosum – грабово-букова судіброва плющева, рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання з пануванням у трав’яному покриві третинного релікта – плюща (долина р. Бужок, пологий східний схил на горі Хомець). Деревостан (0,7-0,9) триярусний; у 1-у ярусі – Pinus sylvestris, в 2-у – Quercus robur, зрідка – Q. petraea, у 3-у – Carpinus betulus і Fagus sylvatica. В підліску (5%) ростуть: Corylus avellana, Rubus hirtus, R. idaeus, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, Frangula alnus. У трав’яному покриві (50-60%) панує Hedera helix, значна домішка: Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Maianthemum bifolium, Galeobdolon luteum, Dryopteris carthusiana, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Carex digitata, Luzula pilosa, спорадично поширені: Milium effusum, Polygonatum multiflorum, D. filix-mas, Athyrium filix-femina, Impatiens parviflora, зрідка: Paris quadrifolia, Moehringia trinervia, D. expansa, Hieracium lachenalii, Gymnocarpium dryopteris, Huperzia selago, Solidago virgaurea та ін. У наземному покриві (1%) – Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum … 

Pinetо-Carpineto-Fageto-Quercetum caricosum (brizoiditis) – грабово-буко- ва судіброва трясучковидноосокова, рідкісні для НПП угруповання. Невеликі ділянки (200-500 кв.м) біля підніжжя північного схилу останця (ур. Хомець). У деревостані (0,6-0,8) співпанують Quercus robur (1-й ярус), Carpinus betulus (2-й ярус), трапляються – Tilia cordata (2-й ярус), Malus sylvestris, Salix caprea, Ulmus scabra (3-й ярус), по периферії – Pinus sylvestris (місцями домінує – культура). У підліску (10%) переважають: Sorbus aucuparia, Padus racemosa, Corylus avellana, Frangula alnus, Rubus hirtus, R. idaeus, Sambucus racemosa, зрідка – R. plicatus, S. nigra, Crataegus curvisepala; в підрості (5-15%) панують граб, дуб і бук, є липа та в’яз гірський, зрідка – черешня, ялина (в напівкультурному насадженні – часто; крім того, тут часто явір, клен, береза). У трав’яному покриві (30-70%) домінує Carex brizoides, більш-менш значна домішка: Maianthemum bifolium, Dryopteris сarthusiana, Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Luzula pilosa, Athyrium filix-femina, Milium effusum, спорадично: Polygonatum multiflorum, D. filix-mas, Galeopsis pubescens, Carex digitata, зрідка трапляються: Gymnocarpium dryopteris, D. expansa, Phegopteris connectilis, D. dilatata, по периферії – Hepatica nobilis, Scrophularia nodosa, Ajuga reptans. Синузія ефемероїдів (15%) – Anemone nemorosa. У наземному покриві (1-2%) поширені Polytrichum formosum, Mnium punctatum, Atrichum undulatum та ін.

На дуже пологому схилі в долині лівої притоки р. Зх. Буг (ур. Липа…), між вільшиною та Pinetо-Сarpineto-Fageto-Quercetа, є невелика ділянка фітоценозу, де граб трапляється поодиноко – корінний Pinetо-Fageto-Quercetа. Трав’яний покрив і підлісок типові для судібров. 

Група асоціацій PINETO-CARPINETO-ACERETO-FAGETO-QUERCETA – грабово-яворово-букові судіброви 

Рідкісні для Верхобузького пасма угруповання. Поширені біля підніжжів північного і південного, дуже пологих схилів пасм (ур-ща Восьмаші, Синьоха), невеликі ділянки трапляються серед угруповань вищеописаної групи в долині р. Зх. Буг (приурочені до незначних понижень та прируслових берегових схилів, – ур-ща Руда, Довжок). Грунти: свіжі, піщані і супіщані дерново-слабопідзолисті, з прошарками суглинку, часто гумусовані, підстелені вапняковим алювієм.

В цілому схожі з Pineto-Сarpineto-Fageto-Quercetum, проте флористично –значно бідніші (за винятком фітоценозу на південному схилі).

Pinetoarpineto-Acereto-Fageto-Quercetum maianthemosumяворово-букова судіброва веснівкова, P.-С.-A.-F.-Q. ruboso (hirti)-oxalidosumяворово-букова судіброва шорсткоожиново-квасеницева, P.-С.-A.-F.-Q. varioherbosum яворово-букова судіброва різнотравна, P.-С.-A.-F.-Q. galeobdolosum яворово -букова судіброва зеленчукова, P.-С.-A.-F.-Q. сaricosum (brizoiditis) яворово-букова судіброва трясучковидноосокова, у дво-триярусному деревостані (0,7-0,9) співпанують Pinus sylvestris, Quercus robur, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, домішка – Picea abies, Tilia cordata, A. platanoides, Cerasus avium, трапляються – Populus tremula, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Ulmus scabra, Alnus glutinosa; в нижньому ярусі переважають бук і граб, менше липи, явора, дуба (розріджений деревостан). В підліску (10-20%) переважають – Corylus avellana, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Rubus hirtus (1-20%), Padus racemosa, R. idaeus, R. plicatus, зрідка – S. nigra, Euonymus verrucosa, Crataegus curvisepala, Salix caprea, Pyrus communis; в підрості панує бук, рідше – граб, явір, клен гостролистий, липа, зрідка – дуб, ялина, черешня, осика. У трав’яному покриві (5-40%) співпанують Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Oxlis acetosella, Maіanthemum bifolium, Dryopteris carthusiana, менше – Convallaria majalis, Hedera helix, Carex brizoides,Vaccinium myrtillus, D. filix-mas, Pteridium aquilinum, Luzula pilosa, D. dilatata, C. digitata (1-2%), Milium effusum, Polygonatum multiflorum, Galeopsis pubescens, Poa nemoralis, зрідка: D. expansa, Veronica officinalis, Calamagrostis arundinacea, Monotropa hypopitys, Hieracium murorum, Mycelis muralis, Lathyrus vernus, Moehringia trinervia, Hepatica nobilis. В синузії ефемероїдів (10-30%) панує Anemone nemorosa, місцями – Galanthus nivalis (2%), Corydalis solida. У наземнму покриві (1%) – Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum, зрідка – P. juniperinum та ін.

На Восьмашах і в Бору є чималі ділянки (розташовані найнижче в рельєфі) із співпануванням у II ярусі деревостану Fraxinus excelsior (трапляється також і в підрості). У підліску співпанує Euonymus verrucosa, зрідка – E. europaea (vir). Такі угруповання дуже близько стоять до евтрофних кленово-букових дібров і їх можна розглядати у складі останньої групи.    

Група асоціацій PINETO-CARPINETO-ACERETO-FAGETO-ALNETO-QUERCETA – яворово-буково-вільхові судіброви 

Рідкісні для регіону угруповання. Надзаплавна тераса долини р. Зх. Буг на  переході між вільшинами і грабово-дубовими субучинами (ур. Бір). Нетиповий (багатий) варіант, який дуже нагадує вологу кленово-букову діброву. Можливо, насправді – це сира субучина, – малопоширений на Пн.-Зх. Поділлі тип.

Грунти – сируваті супіщані дерново-глейові, з прошарками та неглибокою підстилкою із глинисто-вапнякового субстрату. 

Pineto-Carpineto-Acereto-Fageto-Alneto-Quercetum oxalidoso-myrtillosumяворово-буково-вільхова судіброва квасеницево-чорнична, P.-C.-A.-F.-A.-Q. galeobdolosum –яворово-буково-вільхова судіброва зеленчукова, у деревостані (0,8) переважають – Pinus sylvestris і Alnus glutinosa (1-й ярус), Fagus sylvatica й Carpinus betulus (2-й ярус), зрідка – Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Malus sylvestris. У підліску (7%) – Padus racemosa, Сorylus avellana, Rubus hirtus, Frangula alnus, R. idaeus, зрідка – Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Euony-mus europaea; підріст (5%): бук, граб, зрідка – ялина, явір. У трав’яному покриві (10-20%) співдомінують: Galeobdolon luteum, Stellaris holostea, Oxalis acetosella, Dryopteris carthusiana, Vaccinium myrtillus, рідше: Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Asarum europaeum, D. filix-mas, Maianthemum bifolium, D. expansa, Urtica dioica, Luzula pilosa, Milium effusum, Galium odoratum, Viola sylvestris, Ajuga reptans, Adoxa moschatellina. В синузії ефемероїдів панує Anemone nemorosa (3-5%), незначна домішка Corydalis solida (1%), трапляється (заходить з вільшини) Leucojum vernum. У наземному покриві (2%) – Mnium punctatum, M. undulatum, Atrichum undulatum, зрідка – Polytrichum formosum, Brachythecium sp. …