Зміст

ЛІТЕРАТУРA 1. Aверьянов Л.В. О внутривидовой структуре таксона Dactylorhiza maculata (L.) Soo s.l. (Orchidaceae) // Ботан. журн. – 1979. – 64, № 4. – С. 572-582.
 2. Андриенко Т.Л., Попович С.Ю. Современное состояние и охрана редких сообществ Cladium mariscus и Schoenus ferrugineus на Украине // Ботан. журн. – 1986. – 71, № 4. – С. 557-561.
 3. Андриенко Т.Л. Природа Украины. Растительность. – Киев: Наук. думка, 1985, 208 с.
 1. Брадіс Є.М., Бачурина Г.Ф. Рослинність УРСР. Болота. – Київ: Наук. думка, 1969, 244 с.
 2. Бувальцев М.Н. Поширення Tofieldia calyculata (L.) Wahl. на Україні // Укр. ботан. журн. – 1978. – 35, № 3. – С. 316-317.
 3. Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В., Самсонов С.К. Орхидеи нашей страны. – Москва: Наука, 1991, 194 с.
 4. Воробьев Д.В. Типы лесов Европейской части СССР. – Киев: из-во АН УССР, 1953, 452 с.
 5. Воронов А.Г. Геоботаника. – Москва: Высшая школа, 1973, 384 с.
 6. Воронцова Л.И., Васильева В.Д., Кулиев А.Н., Ломакина Г.А. Задачи классификации редких растительных сообществ в связи с их охраной // Ботан. журн. – 1988. – 73, № 5. – С. 733-739.
 7. Гадач Э., Стойко С.М., Тасенкевич Л.А. Lamium maculatum subsp. cupreum (Lamiaceae) – новый подвид яснотки для флоры СССР // Ботан. журн. – 1990. – 75, № 2. – С. 273-275.
 8. Геоботанічне районування Української РСР // Т.Л. Андрієнко, Г.І. Білик, Є.М. Брадіс та ін. – Київ: Наук. думка, 1977, 304 с.
 9. Геоморфология Украинской ССР // Под общ. ред. Рослого И.М. – Киев: Вища школа, 1990, 287 с.
 10. Грунти України та їх агровиробнича характеристика. – Київ: Урожай, 1964, 162 с.
 11. Дідух Я.П. Екологічна характеристика степів Західного Волино-Поділля (Україна) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 3. – С. 35-44.
 12. Дідух Я.П., Боратинський А. Еколого-ценотичні особливості лісів Південно-Західної Польщі // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1-2. – С. 18-26.
 13. Дидух Я.П., Куковица Г.С. Thalictrum bauhinii (Ranunculaceae) – новый для СССР вид // Ботан. журн. – 1980. – 65, № 4. – С. 589-591.
 14. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація гідротермічного та едафічного режимів лучних степів // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 3. – С. 5-12.
 15. Дубовик О.М., Крицька Л.І., Мороз І.І. Нові відомості про види роду Euphorbia у флорі України // Укр. ботан. журн. – 1973. – 30, № 1. – С. 80-88.
 16. Жижин М.П., Загульський М.М., Кагало О.О. Поширення та охорона рідкісних видів у Вороняках (Волино-Поділля, УРСР) // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 6. – С. 73-76.
 17. Заверуха Б.В. Нові дані до хорології та фітоценотичної приуроченості рідкісного реліктового виду Carlina onopordifolia Bess. ex Szafer, Kulcz. et Pawl // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 2. – С. 49-52.
 18. Заверуха Б.В. Нові відомості про пощирення реліктового виду Coronilla L. на Поділлі // Укр. ботан. журн. – 1982. – 39, № 2. – С. 81-85.
 19. Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис. – Киев: Наук. думка, 1985, 192 с.
 20. Заверуха Б.В., Шемшученко Ю.С., Бабенко В.І. Рослини Червоної книги. – Київ: Урожай, 1985, 136 с.
 21. Загульський М.М. Місцезростання орхідних у Вороняках (Волино-Поділля, УРСР) // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 3. – С. 60-63.
 22. Зеленая книга Украинской ССР. Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества // Под общ. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – Киев: Наук. думка, 1987, 254 с.
 23. Злаки Украины // Под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – Киев: Наук. думка, 1977, 518 с.
 24. Кагало О.О. Фітосозологічна характеристика болотного масиву у верхів’ї р. Зх. Буг // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 1. – С. 80-84.
 25. Кагало О.О., Сичак Н.М. Рідкісні, зникаючі та інші види судинних рослин Львівської області (Україна), які потребують охорони // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Вип. 4. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – С. 47-58.
 26. Клеопов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР. – Киев: Наук. думка, 1990, 352с.
 27. Красная книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране // Под редакцией А.Л. Тахтаджяна. – Ленинград: Наука, 1975, 204 с.
 28. Лавренко Е.М., Корчагина А.А. Полевая геоботаника. Т. 1-4. – М.-Л.: АН СССР, 1959, 1960, 1964, 1972.
 29. Малиновський А.Г. Монтанний елемент флори Українських Карпат. – Київ: Наук. думка, 1991, 240 с.
 30. Мельник В.И. Распространение и современное состояние Daphne cneorum (Thymelaeaceae) на Украине // Ботан. журн. – 1986. – 71, № 1. – С. 52-56.
 31. Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. – Киев: Фитосоциоцентр, 2000, 212 с.
 32. Мельник В.І. Фітоценотичний аналіз місцезростань Daphne cneorum L. (Thymelaeaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 38-47.
 33. Мілкіна Л.І., Ловеліус О.Л. Флора вільхових лісів Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 2-3. – С. 53-55.
 34. Мякушко В.К. Сосновые леса равнинной части УСР. – Київ: Наук. думка, 1978, 256 с.
 35. Національний семінар з охорони та збалансованого використання лісів України // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 4. – С. 398-400.
 36. Определитель высших растений Украины. – Киев: Наук. думка, 1987. – 548 с.
 37. Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии, Молдовы. – Киев: Наук. думка, 1980, 392с.
 38. Пенькось-Миркова Г. Dryopteris affinis (Aspidiaceae) – новый вид во флоре Европейской части ССР // Ботан. журн. – 1981. – 66, № 7. – С. 1030-1031.
 39. Погребняк П.С. Лісова екологія і типологія лісів. – Київ: Наук. думка, 1993, 156 с.
 40. Природа Львівської області. – Львів: в-во ЛДУ, 1972, 152 с.
 41. Природа Украинской ССР. Климат // Бабиченко Б.Н., Барабаш М.Б., Логвинов К.Т. и др. – Киев: Наук. думка, 1984, 232 с.
 42. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование // Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. – Киев: Наук. думка, 1985, 224 с.
 43. Природа Украинской ССР. Почвы // Вернандер Н.Б. и др. – Киев: Наук. думка, 1986, 214 с.
 44. Природа Украинской ССР. Растительный мир // Андриенко Т.Л., Блюм О.Б., Вассер С.П. – Киев: Наук. думка, 1985, 208 с.
 45. Проблемы экологии, геоботаники, ботанической географии и флористики. – Ленинград: Наука, 1977, 226 с.
 46. Продромус растительности Укранны. – Киев: Наук. думка, 1991, 272 с.
 47. Работнов Т.А. Фитоценология. – Москва: МГУ, 1983, 292 с.
 48. Рало В.М. Місцезростання рідкісних видів рослин на Верхобузькому пасмі  (Північно-Західне Поділля) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Вип. 4. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – С. 95-102.
 49. Рало В.М., Онищенко В.А. Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani  – нова асоціація із Західного Поділля // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту. Біологічні науки. – 2008. – № 3. – С. 239-249.
 50. Рало В.М. Рідкісні види рослин Верхобузького пасма (Північно-Західне Поділля) // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту. – 2002. – № 6. – С. 16-24.
 51. Рало В.М. Чи  існує у флорі північно-західного Поділля Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit. (Rhamnaceae) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Вип. 5. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 161-164.
 52. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна “Зелена книга”) // Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Жижин М.П. та ін. – Львів: Поллі, 1998, 190 с.
 53. Редкие и исчезающие виды растений Белоруссии и Литвы. – Минск: Наука и Техника, 1987, 198 с.
 54. Рослинність УРСР. Ліси. – Київ: Наук. думка, 1971, 460 с.
 55. Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски. – Київ: Наук. думка, 1973, 428 с.
 56. Рысин Л.П., Савельева Л.И. Эталонные леса, их значение и критерии выбора // Ботан. журн. – 1980. – 65, № 1. – С. 133-140.
 57. Слободян М.П. До вивчення природного поширення Huperzia selago на заході України // Укр. ботан. журн. – 1972. – 29, № 2. – С. 236-238.
 58. Собко В.Г. Орхідеї України. – Київ: Наук. думка, 1989, 192 с.
 59. Социально-экологическая значимость природно-заповедных  территорий Украины // Андриенко Т.Л. и др. – Киев: Наук. думка, 1991, 160с.
 60. Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Жижин М.П. та ін. Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. – Киев: Наук. думка, 1980. – 264 с.
 61. Стойко С.М. Охорона рослинного світу та екологічні основи заповідної справи на Україні // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 6. – С. 75-81.
 62. Стойко С.М. Экологические основы охраны редких, уникальных и типичных фитоценозов // Ботан. журн. – 1983. – 68, № 1. – С. 1574-1583.
 63. Толмачев А.И. Введение в географию растений. – Ленинград: ЛГУ, 1974, 244с.
 64. Тимченко І.А., Андрієнко Т.Л. Epipactis purpurata Smith.(Orchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 4. – С. 91-93.
 65. Улична К.О. До поширення товстянки двоколірної (Pinquicula bicolor Wol.) на Львівщині // Укр. ботан. журн. – 1974. – 31, № 1. – С. 96-98.
 66. Флора Европейской части СССР: т. 1-8. – Ленинград: АН СССР, 1979-1989.
 67. Флора УРСР: т. 1-12. – Київ: АН УРСР, 1940-1965.
 68. Цвелев Н.И. Злаки СССР. – Ленинград: Наука, 1976, 788 с.
 69. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). – Москва: Наука, 1976, 216 с.
 70. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). – Москва: Наука, 1988, 184 с.
 71. Ценопопуляции растений. Развитие и взаимоотношения. – Москва: Наука, 1977, 134 с.
 72. Червона книга України. Рослинний світ. – Київ: Укр. енцикл, 1996, 608 с.
 73. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат. – Київ, Наук. думка, 1976, 270 с.
 74. Шевера М.В. Критичні таксони роду Chamaecytisus Link. флори України // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 6. – С. 35-38.
 75. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Висотна диференціація рослинного покриву Поділля // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 4. – С. 523-524.
 76. Шеляг-Сосонко Ю.Р. География растительного покрова Украины. – Киев: Наук. думка, 1982, 288с.
 77. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ідеоогія і механізми охорони навколишнього середовища // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 5. – С. 589-599.
 78. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Проблеми охорони рідкісних рослинних угруповань України // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 3. – С. 260-263.
 79. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П. Східна межа Центральноєвропейської флористичної провінції на території України // Укр. ботан. журн. – 1978. – 35, № 4. – С. 337-343.
 80. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Жижин Н.П . Элементарная флора и проблема охраны видов // Ботан. журн. – 1982. – 67, № 6. – С. 842-852.
 81. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Жижин М.П., Куковиця Г.С. Степова рослинність Львівської області // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 5. – С. 630-638.
 82. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Куковиця Г.С. Нові відомості до флори Розточчя і Опілля // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 252-253.
 83. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Куковиця Г.С. Нові та рідкісні види флори Західного Поділля та їх охорона // Укр. ботан. журн. – 1974. – 31, № 4. – С. 520-524.
 84. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович С.Ю. Теоретичні основи заповідної синфітосозології // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 164-173.
 85. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Перспективна мережа національних парків України // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 6. – С. 91-94.
 86. Шумілова А.В. Нові знахідки у флорі Малого Полісся // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 5. – С. 532-536.
 87. Яковлев Т.П., Связева О.А. О видах секции Chrysochamaecytisus рода Сhamaecytisus (Fabaceae) // Ботан. журн. – 1980. – 65, № 1. – С. 133-140.
 88. V.A. Onyshchenko. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine//ed.: S.L. Mosyakin. – Kyiv: Alterpress,    2009. – 212 p.