Зміст

Формація NARDETA STRICTAEУгруповання з пануванням Nardus stricta з бореального лучного флороценокомплексу, які мають на Пн.-Зх. Поділлі південну межу поширення, зустрічаються у регіоні нечасто. Приурочені переважно до периферійної частини заплави р. Зх. Буг та її приток, де зазвичай простягаються неширокою смугою між трав’яно-болотними і боровими ценозами. В результаті осушення заболочених ділянок та знищення лісів під с/г угіддя на прилеглих схилах відбувається, з одного боку, їх значна ксеротизація, з іншого, – поступове розширення площ за рахунок осушених ділянок. В обох випадках відбувається в більшій чи меншій мірі зміна їх флористичної і просторової структури, такі ділянки використовуються в основному під пасовища і тут повністю відсутні раритети. Зрідка в заплавах невеликих річок-приток Зх. Бугу збереглися невеликі ділянки угруповань з первинною структурою. В їх складі зростає ряд рідкісних для регіону видів, що зумовлює їх певне созологічне значення.

Nardetum festucosum (rubrae), частково осушена ліва притока р. Зх. Буг (ур. Калинка); вузька смуга між Deschampsieto-Festuceta (rubrae) і Alneto-Querceto-Pinetum myrtilloso-moliniosum. У травостої (90% пр. вкриття) співдомінують Nardus stricta, Festuca rubra, Potentilla еrecta, значна домішка – Deschampsia caespitosa, Vaccinium vitis-idaea (з боку лісу), домішка: Parnassia palustris L., Ranunculus repens, R. acris, Lysimachia vulgaris, Trifolium repens, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Luzula multiflora, Sanquisorba officinalis, Briza media, Agrostis canina, Holcus lanatus, Geum rivale, Veronica officinalis, V. chamaedrys, Rhinanthus vernalis, Galium uliginosum, G. album, G. mollugo, Filipendula denudata, Hieracium schultesii, H. pilosella, Leucanthemum vulgare, Mentha arvensis, Thymus serpyllum; спорадично: Rumex acetosella, Polygonum bistorta, F. pratensis, F.ovina, Cruciata glabra, Calluna vulgaris, Molinia caerulea, Cerastium caespitosum, Coronaria flos-cuculi, Achillea millefolium, Lotus uliginosus, Carex nigra, C. leporina, C. сontigua, C. caryophyllea, C. pallescens, Juncus articulatus, J. effusus, Polygala vulgaris, Lythrum salicaria, Viola canina; Maianthemum bifolium, Lerchenfeldia flexuosa, Hypericum perforatum, Sieglingia decumbens, Solidago virgaurea, Anemone nemorosa – ближче до лісу; спорадично трапляються: Alchemilla subcrenata, Succisa pratensis L., Euphrasia brevipila Burm. et Greml., Dianthus deltoides, Сrepis mollis, рідко: G. hercynicum, Equisetum palustre L., P. amarella, C. flava, Campanula patula, Myosotis caespitosa, R. auricomus, Stellaria graminea, C. arvense, Arabis sagittata, Ajuga reptans, Dactylorhiza fuchsiі (Druce) Soo, D. majalis, Dryopteris cristata; y наземному покриві (30-50%) панує Pleurozium schreberi, менше: Ptilium crista-castrensis, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Polytrichum commune, P. formosum, P. juniperinum, Mnium punctatum й ін. На межі з вільшиною часто зростають Rubus plicatus, Frangula alnus, Salix cinerea, S. aurita, молоді Populus tremula, Pinus silvestris, Betula pendula, зрідка – ювенільні (10-20 см висотою) Quercus robur, Q. borealis.

У нижній частині північного схилу балки (ур. Кобцево) з близькими підгрунтовими водами трапляються Nardetum agrostidosum (tenuis), очевидно – похідні від Fagetum oxalidoso-maianthemosum. В цілому структура і видовий склад тотожні вищеописаному, проте тут відсутні бореали: брусниця, верес, лерхенфельдія, лучно-болотні: Lotus uliginosus, Crepis mollis, Polygala amarella та ін., збільшена участь лучних видів: Cynosurus cristatus, Clinopodium vulgare, Gnaphalium sylvaticum, Poa pratensis, Potentilla anserina, Lotus arvensis, Hypericum maculatum, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Trifolium pratense, Fragaria vesca, Pimpinella saxifraga та деякі інші, місцями – Athyrium filix-femina. Серед травостою трапляються молоді Betula pendula і Carpinus betulus.