Зміст

FAGETO-QUERCETA (PETRAEA) – буково-скельнодубові лісиСубформація FAGETO-QUERCETA (PETRAEAE) – буково-скельнодубові ліси 

Рідкісні для Пн.-Зх. Поділля середньоєвропейські угруповання, сформовані примежовоареальним видом. На Верхобужжі невеликі ділянки (500-1000 кв.м) із спів- та пануванням у деревостані Quercus petraea приурочені до підніжжів та нижніх, більш-менш крутих частин здебільшого – південних схилів невисоких горбів і пасм (ур-ща Хомець, Зозулі, Кобцево, зрідка – Бір і деякі ін.) із свіжими супіщаними дерново-слабопідзолистими, рідше – суглинистими грунтами, які підстелені вапняками чи пісковиками з прошарками суглинку.

В долині річок Зх. Буг та Золочівка зустрічаються мішані оліготрофні сосново-буково-дубові ліси із більш-менш значною домішкою у деревостані (10-15%) дуба скельного, які, як і типову ділянку, ми відносимо до класу ацидофільних дубових лісів. 

Група асоціацій CARPINETО-FAGETO-QUERCETA (PETRAEAE) – мезофільні грабово-буково-скельнодубові ліси 

Середня частина південного схилу невисокого пасма (свіжий варіант, ур. Хомець) і західний крутий схил долини р. Бужок (вологий варіант, ур. Щолоп). 

Carpineto-Fageto-Quercetum (petraeae) galiosum – грабово-букова скельна діброва підмаренникова, C.-F.-Q. (p.) varioherbosum грабово-букова скельна діброва різнотравна, деревостан (0,7-0,8) двоярусний; у 1-у ярусі (0,1-0,2) – Pinus sylvestris (очевидно – культура), в 2-у – панує Quercus petraea, значна домішка (10%): Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Cerasus avium, поодиноко ростуть: Tilia cordata, Betula pendula і Populus tremula. У підліску (5-12%) переважають Sambucus nigra та Rubus hirtus (волога), Euonymus verrucosa, Cornus sanguinea, Rubus caesius, Crataegus сurvisepala і Frangula alnus (свіжа), рідше – Viburnum opulus, Corylus avellana, Padus racemosa, E. europaea, зрідка – R. idaeus, Sorbus aucuparia, поодиноко – Prunus spinosa, Rosa dumalis; в підрості (7-10%): граб, черешня, бук, рідше – ясен і клен польовий, у вологому типі – клен гостролистий, явір, свіжий – дуб скельний, липа. У трав’яному покриві (20-45%) співпанують: Galium odoratum, Galeobdolon luteum, Maіanthemum bifolium, Stellaria holostea, спорадично: Asarum europaeum, Dryopteris filix-mas, рідше: Polygonatum multiflorum, Milium effusum, D. carthusiana, Viola sylvestris, вологий тип – Adoxa moschatellina, Athyrium filix-femina, D. dilatata, Aegopodium podagraria, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura, Geranium robertianum, зрідка: Stachys sylvatica, Urtica dioica, Moehringia trinervia, D. expansa, Galeopsis speciosa, Actaea spicata, Carex pilosa (межа з бучиною), свіжий тип – Brachypodium sylvaticum, Convallaria majalis, Hepatica nobilis, зрідка – Luzula pilosa, Carex digitata, Dryopteris borreri та Polystichum aculeatum. В наземному покриві (1-3%) – Аtrichum undulatum, Mnium punctatum, Brachythecium rutabulum, зрідка – Polytrichum formosum та ін. В синузії ефемероїдів (20-55%) – Anemone nemorosa, зрідка (волога) – Corydalis solida. 

Група асоціацій PINETО-FAGETO-QUERCETA (PETRAEAE) – ацидофільні сосново-буково-скельнодубові ліси 

Нижня дуже полога частина затяжного південного схилу пасма (ур. Зозулі) в долині правої притоки  р. Золочівка (між сс. Зозулі, Єлиховичі і Копані). 

Pineto-Fageto-Quercetum (petraea) ruboso (hirti)-myrtillosumоліготрофна букова скельна судіброва чорнична, деревостан (0,7) триярусний; у 1-у ярусі (0,2) – Pinus sylvestris, в 2-у –домінує Quercus petraea, зрідка – Cerasus avium, Betula pendula, в 3-у – Fagus sylvatica, рідше – Carpinus betulus. У підліску (7%) переважають Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. idaeus, R. nessensis, зрідка – Corylus avellana, Sambucus racemosa; в підрості (5-10%) – дуби, бук, черешня, граб. У трав’яно-чагарничковому ярусі (20%) співпанують: Vaccinium myrtillus, Maіanthemum bifolium, Pteridium aquilinum, Agrostis capillaris, Dryopteris carthusiana, спорадично – D. dilatata, Luzula pilosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis epigeios, Festuca ovina, F. rubra, зрідка – Carex pilulifera … У наземному покриві (5%) – Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme, Sciuro-hypnum oedipodium та ін.