Зміст

FAGETO-ACERETO-TILIETO-PICEETO-QUERCETA – буково-кленово-ялинові дібровиСубформація FAGETO-ACERETO-TILIETO-PICEETO-QUERCETA – буково-кленово-ялинові діброви (буковий груд)

Рідкісні для Пн.-Зх. Поділля, підтайгові діброви на південній, острівній межі поширення. Зростають на плакорних ділянках (400 мн.р.м., вододіл рр. Бужок і Луг) з блюдцеподібно увігнутою поверхнею, вогкуватими і оглеєними погано дренованими сіроземами, які підстелені потужним шаром четвертинних відкладів. Наявність Picea abies у деревостані зумовлена підвищеною вологістю і багатством грунтів, та дуже незначною участю у складі бука. 

Fageto-Acereto-Piceeto-Quercetum ruboso (hirti)-caricosum (brizoiditis) – буково-кленово-ялинова діброва шорсткоожиново-трясучковидноосокова, F.-A.-P.-Q. varioherbosum (sparsiherbosum) – буково-кленово-ялинова діброва різнотравна, деревостан (0,4-0,9) дво-триярусний, напівкультурний; у 1-у ярусі часто панує Pinus sylvestris (0,2; культура, повністю відсутній підріст, навіть на узліссях та у великих “вікнах”), місцями – Quercus robur (0,2; як культура, так і природні – 100-150-літні), наявні всі стадії самовідновлення (0,1-10 м), місцями (серед густого підросту бука, ялини, явора) всихає; домішка – Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica (зрідка – в 1-у ярусі, спорадично – в 2-3-у), Picea abies (0,1) різновікові (наявні всі стадії самовідновлення); спорадично поширені  Betula pendula, Populus tremula; Carpinus betulus (нерівномірно, 3-й ярус); зрідка (іноді частіше): A. рlatanoides, Quercus borealis F. Michx.; поодиноко зростають: Alnus glutinosa (місцями групи), Fraxinus excelsior, Ulmus scabra (1-й ярус), Salix caprea, Malus sylvestris (3-й ярус). Підлісок (1-20%) формують: Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. idaeus, Sambucus racemosa, місцями переважають Frangula alnus, Corylus avellana, спорадично поширені Crataegus curvisepala, S. nigra, R. plicatus, R. caesius, зрідка – Daphne mezereum; в підрості переважають: липа серцелиста, дуб (іноді відсутній), ялина, граб, спорадично – бук (місцями співпанує), осика, явір, береза, клен гостролистий, зрідка: ялиця біла (Abies alba L.), в’яз гірський. У трав’яному ярусі (10-80%) співдомінують – Carex brizoides, Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Мaіanthemum bifolium, Oxalis acetosella, місцями – Galium odoratum, C. pilosa, Hedera helix (прияружні схили), Viola sylvestris, домішка – Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Athyrium filix-femina, D. dilatata, D. expansa, Milium effusum, Galeopsis pubescens, спорадично, рідко трапляються – Luzula pilosa, C. digitata, Asarum europaeum, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Scrophularia nodosa. Наземний покрив (1-2%) утворений: Atrichum undulatum, Polytrichum formosum, рідше – Mnium punctatum, Hypnum cupressiforme та ін. В синузії ефемероїдів – Anemone nemorosa (10-35%). 

Місцями трапляються ділянки із співдомінуванням Alnus glutinosa (сирий груд); деревостан розріджений (0,4-0,5), бонітет більшості видів понижений або вони в підрості; у підліску, крім того, Humulus lupulus L. У трав’яному покриві переважають: Carex brizoides, Oxalis acetosella, Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, D. dilatata, Pteridium aquilinum, Urtica dioica, трапляються – Juncus effusus, Equisetum sylvaticum. На невеликих ділянках (20-40 кв.м) трав’яний покрив має неморальний характер, тут переважають: Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, трапляються Pulmonaria obscura, Carex sylvatica, Chrysosplenium alternifolium, Festuca gigantea, Senecio nemorensis, на межі з вільшняками та вздовж доріг: Gymnocarpium dryopteris, Huperzia selago, чисельні групи Chaerophyllum hirsutum і Aruncus vulgaris, зрідка трапляються: Anthriscus nitida, Cerastium sylvaticum, Veronica montana, Platanthera bifolia. 

Acereto-Fageto-Quercetum varioherbosum, перехідні угруповання, поширені на межі вищеописаних з Tilieto-Querceto-Fagetа; деревостан (0,7-0,8) триярусний; у 1-у – співпанують Acer pseudoplatanus (часто домінує), Quercus robur, Fagus sylvatica з домішкою A. platanoides, Tilia cordata, нерідко Picea abies, Betula pendula, Cerasus avium, трапляються: Populus tremula, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Q. borealis, Larix decidua, Robinia pseudoacacia L.; в 2-3-у ярусах переважають клени, липа і Carpinus betulus, є дуб, ялина, черешня, бук, Salix caprea і Sorbus aucuparia. Підлісок (1-3%) формують: Corylus avellana, Sambucus nigra, S. racemosa, Rubus hirtus, R. idaeus, S. aucuparia, трапляється – Viburnum opulus; у підрості переважають бук, явір, клен гостролистий, ялина, менше – липи, граба, черешні, зрідка дуб. У трав’яному покриві (5-60%) співпанують: Carex pilosa, С. brizoides, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, місцями – Galium odoratum, зрідка – Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, з домішкою: Maianthemum bifolium, Stellaria holostea, Viola sylvestris, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Galeopsis pubescens, D. carthusiana, С. digitata, C. sylvatica, спорадично: Urtica dioica, D. dilatata, Milium effusum, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura.
Під Piceeto-Acereto-Alneta та в пониженнях – Stellaria nemorum, Geranium robertianum, Chrysosplenium alternifolium, Ajuga reptans, Impatiens noli-tangere, Circaea lutetiana, Festuca gigantea, Epilobium montanum, Scrophularia nodosa, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Senecio nemorensis, Anthriscus nitida, Rumex sylvestris.