Зміст

CARPINETO-FAGETA – грабові бучиниСубформація CARPINETO-FAGETAграбові бучини

На Україні поширені у Карпатах, Закарпатті, Розточчі-Опіллі, Зх. Поділлі і Гр. Криму. У регіоні зростають в нижніх, пологих частинах схилів усіх румбів або у плакорних умовах, в місцях з близьким рівнем підгрунтових вод, тобто в тих екотопах, де з едафічних, гідрологічних і мікрокліматичних причин Fagus sylvatica перебуває в неоптимальних умовах місцезростання. Зважаючи на ці ж причини, у багатьох місцях в результаті ведення господарства без врахування цих обставин, бук майже повністю випадає із складу деревостану і формуються похідні, малопродуктивні грабняки.

Порівняно з монодомінантними буковими лісами займають ділянки з більш потужними третинними і четвертинними відкладами, на яких розвиваються сірі та світло-сірі лісові, рідше – важкосуглинисті грунти. Є перехідною ланкою від чистих бучин до угруповань Pineta sylvestris і Fraxineta excelsioris.

Флористично ця група помітно бідніша угруповань Fageta (pura) sylvaticaе, але й вона має певне созологічне значення, оскільки до субформації приурочена значна частина місцезростань коручки пурпурової (Epipactis purpurata). Більше того, в умовно корінних типах часто зустрічаються: Cephalanthera damasonium, C., rubra, Galanthus nivalis, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Bromus benekeniі, Platanthera chlorantha та інші раритети.

У порівнянні з чистими бучинами у складі групи в різних угрупованнях частіше трапляються мегатрофи і гігромезофіти: Сarpinus betulus, Ficaria verna, Geranium robertianum, Festuca gigantea, Urtica dioica, A. ranunculoides, Galeopsis speciosa, Chaerophyllum temulum L., Stellaria nemorum, зрідка – Acer campestre, Quercus robur, Alnus glutinosa  (L.) Gaertn., Lysimachia nummularia, Astrantia major, Chrysosplenium alternifolium L. та ряд інших. 

Сarpineto-Fageta hederosa – грабові бучини плющеві, рідкісна для Пн.-Зх. Поділля група угруповань з переважанням у трав’яному покриві третинного релікта. Трапляються переважно в нижній частині схилів різних експоззицій, у тому числі на приструмкових терасах по днищах балок, в місцях близького залягання і виходу на поверхню грунтових вод, на межі із дубово-буковими сосняками, зрідка трапляються вище по схилах. У їх складі зростає невелика група рідкісних, в тому числі, реліктових видів різного генезсу: Cephalanthera damasonium, Gymnocarpium dryopteris та ін.

Сarpineto-Fagetum oxalidoso-hederosum грабова бучина квасеницево-плющева (Гаварецька гора, підніжжя північного схилу яру, тераси і прилеглі схили над потоком), C.-F. galeobdoloso-h. – грабова бучина зеленчуково-плющева (Гаварецька гора, волога сідловина в середній частині південного схилу), C.-F. aegopodioso-h. – грабова бучина яглицево-плющева, C.-F. caricoso (pilosae)-h. – грабова бучина волосистоосоково-плющева (Рипин, підніжжя західного схилу яру, тераса над потоком), C. vincoso-h.грабина барвінково-плющева (ур. Зозулі, підніжжя південного схилу, днище яру, тераса над потоком), C.-F. ruboso (hirti)-h. – грабова бучина шорсткоожиново-плющева (ур. Хомець, північний і південний схили та вершина з близькими підгрунтовими водами). Деревостан (0,8-0,9) двоярусний; 1-й ярус формує Fagus sylvatica, домішка (іноді значна) Acer pseudoplatanus, A. platanoides, рідко: Quercus robur, Tilia cordata, Populus tremula, Pinus sylvestris, Quercus petraea (Хомець, Свята гора), у 2-у ярусі – Сarpinus betulus, трапляються – A. campestre, Ulmus scabra, Cerasus avium, дуже рідко – Alnus glutinosa (в результаті суцільних та вибіркових рубок формуються вторинні грабняки та букові грабняки: Carpinetum hederosum, C. c.(p.)-h. (Рипин) і F.-C. aposeridoso-h. (Висока гора)). У підліску (3-5%) переважають: Daphne mezereum, Rubus hirtus, Euonymus verrucosa, E europaea, Sambucus nigra, Corylus avellana, Cornus sanguinea, зрідка – S. racemosa, Lonicera xylosteum, R. idaeus, переважно віргінільні особини Sorbus aucuparia, Viburnum opulus, Crataegus сurvisepala; в підрості (10-15%) – бук, клен гостролистий, явір, рідше клен польовий, в’яз і ялина (Хомець), черешня, граб. У трав’яному покриві (20-95%) переважають: Hedera helix, Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Maianthemum bifolium, Asarum europaeum, Galium odoratum, Carex pilosa, Oxalis acetosella, Lathyrus vernus, місцями: Stellaria holostea, S. nemorum (Гаварецька гора), Vinca minor, Mercurialis perennis, Aposeris foetida, Adoxa moschatellina (на вершині з пересіченим мікрорельєфом і пануванням явора, Хомець), Hepatica nobilis, домішка: Viola sylvestris, V. mirabilis, Pulmonaria obscura, Polygonatum multiflorum, Ranunculus cassubicus, Dryopteris filix-mas (1-3% – північні схили), Ajuga reptans, Actaea spicata, C. digitata, Sanicula europaea, C. sylvatica, Milium effusum, Paris quadrifolia, Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Stachys sylvatica, Geranium robertianum, Poa nemoralis, спорадично – Athyrium filix-femina, D. carthusiana, Geum urbanum, Scrophularia nodosa, Campanula trachelium, Urtica dioica, Neottia nidus-avis, Dactylis glomerata, Platanthera chlorantha; тераса над потоком, північний схил: Chrysosplenium alternifolium, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis, Equisetum sylvaticum, D. expansa, Luzula pilosa, Huperzia selago, Polystichum aculeatum; західні і південні схили: Bromus benekenii (Обертасова, Рипин, Хомець), Epipactis purpurata і Monotropa hypopitys (Рипин, Хомець), E. helleborine (Хомець, Обертасова, Висока), Astrantia major (Хомець), Fragaria vesca, Lysimachia nummularia… В синузії ефемероїдів (20-75%) панує Anemone nemorosa, на терасах над потоком – з домішкою Corydalis cava, C. solida, Ficaria verna, A. ranunculoides, Gagea lutea, Isopyrum thalictroides, (є і на Хомці), Dentaria glandulosa (Хомець). У наземному покриві (0,2-5(тераса)%) – Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum, M. undulatum та ін. 

Сarpineto-Fagetum (Сarpinetum) vincosum – грабова бучина барвінкова, поширені на схилах північної, зрідка, в умовах пересіченого мезорельєфу, – західної і південної експозицій та на вододілах (ур-ща Хомець, Річки, заказник “Сасівський”, Дзвінець, Городисько, Глодова, Колтівська гора). У деревостані (0,9; І ярус) панує Fagus sylvatica, в більш-менш вираженому 2-у ярусі (0,2-0,8) – Carpinus betulus, трапляються Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia cordata. В результаті вибіркових і суцільних рубок часто формуються похідні грабняки. У підліску (2-5%) зростають: Sambucus nigra, Euonymus verrucosa, Rubus hirtus, Corylus avellana, E. europaea (vir), трапляються R. idaeus, Daphne mesereum; у підрості переважають бук, явір, клен гостролистий, граб, в’яз гірський, зрідка трапляються липа і ялина. У трав’яному покриві (60-90%) домінує Vinca minor, з домішкою (до 5-50%): Aegopodium odagraria, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Hepatica nobilis, Stellaria holostea, Polygonatum multiflorum, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Paris quadrifolia, Viola sylvestris, V. mirabilis (південні схили), Maіanthemum bifolium, Sanicula europaea, Pulmonaria obscura, Milium effusum, Brachypodium sylvaticum, Geranium robertianum, Festuca gigantea, Ajuga reptans, Actaea spicata, рідко – Aposeris foetida, Hedera helix, Urtica dioica, Galeopsis speciosa, Scrophularia nodosa, Chaerophyllum temulum, S. nemorum. Синузію ефемероїдів (50-75%) формують: Anemone nemorosa (панує), Dentaria glandulosa, Corydalis cava, C. solida, A. ranunculoides, Isopyrum thalictroides, Ficaria verna, трапляються Gagea lutea і Lathraea squamaria. 

Сarpineto-Fagetum stellariosum – грабова бучина зірочникова, рідкісні для НПП «Північне Поділля» угруповання. Трапляються невеликими ділянками (200-600 кв.м) у верхніх, пологих частинах схилів і на вершині пасма (Гаварецька і Обертасова гори, Тераси та ін.). Зважаючи на орографію місцезростань, повну відсутність кальцефілів і наявність мегатрофів, можна дійти висновку – ценози зростають на глибоких сіроземах, які пістелені потужним шаром третинних та четвертинних відкладів. У деревостані (0,9) часто співпанують Fagus sylvatica і Сarpinus betulus, на вершині з домішкою Tilia cordata, Quercus robur. В підліску поодинокі, переважно віргінільні особини Sambucus nigra, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia; у підрості (10%) переважає бук, менше (до1 м висотою) клени явір і гостролистий, осика, трапляються липа, граб, черешня. У трав’яному покриві (30-60%) переважають – Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Aegopodium podagraria, Galium odoratum, Viola sylvestris, спорадично – Poa nemoralis, Carex sylvatica, C. digitata, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Mycelis muralis, Urtica dioica, Scrophularia nodosa …, Juncus effusus (узлісся). У синузії ефемероїдів (55-70%) – Anemone nemorosa, зрідка – Ficaria verna.

Сarpineto-Fagetum galeobdolosum – грабова бучина зеленчукова, рідкісне угруповання. Східний схил (250) балки на північному макросхилі долини р. Зх. Буг (ур. Кобцево). Деревостан (0,9) формують Fagus sylvatica і Сarpinus betulus (II-III яруси). У підліску (до 5%) домінує Rubus hirtus, спорадично трапляється Sorbus aucuparia (vir), зрідка – Sambucus racemosa і R. idaeus; у підрості (3-5%) панує бук, менше – невисокі граб і явір, поодиноко – черешня. У трав’яному покриві (40%) переважають – Galeobdolon luteum, Maianthemum bifolium, Viola sylvestris, Galium odoratum, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, спорадично й рідко поширені: Mycelis muralis, Carex digitata, Galeopsis pubescens, Polygonatum multiflorum, Circaea lutetiana та ін. В синузії ефемероїдів (20-40%) – Anemone nemorosa. У наземному покриві розсіяно (2%) зростають Polytrichum formosum, Atrichum undulatun та ін.