Зміст

ACERETO-FRAXINETA – яворові ясенникиLunaria rediviva в Anthrisco-AceretumAnthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplataniAnthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani

Рідкісні для Зх. України ценози центральноєвропейського неморально-монтанного флороценокомплексу на східній, острівній межі поширення. Фрагментарно трапляються у Розточчі-Опіллі, на Зх. Поділлі. У регіоні – локально по глибоких балках і ярах, які є характерним елементом горбогірно-лісового ландшафту Верхобужжя, у верхів’ях рік Зх. Буг, Бужок, В’ятина та їх приток, де простягаються вузькою смугою вздовж лісових струмків по їх дну, також займають прилеглі пологі й круті схили. Це добре зволожені і багаті екотопи евтрофного типу. Завдяки дещо вищим показникам мікроклімату та умов зволоження тут поширена група примежовоареальних і реліктових видів західно- і центральноєвропейського походження: Dentaria glandulosa, Leucojum vernum, Allium ursinum, Anthriscus nitida, Galanthus nivalis, Lunaria rediviva, Petasites albus, Arum alpinum, Senecio nemorensis, Polystihum aculeatum, P. braunii, Listera ovata, Primula elatior, Astrantia major, Cerastium sylvaticum, Aruncus vulgaris, Chaerophyllum hirsutum, Scopolia carniolica, Hedera helix, Vinca minor. Деякі з них відіграють істотну роль у структурі угруповань (співдомінують, панують або складають більш або менш значну домішку у трав’яному покриві), зумовлюючи їх відповідну созологічну цінність. Грунти – сирі та вологі, неглибокі (20-30 см) сіроземно-глейові із включенням вапнякового щебеню, підстелені делювіальними і материнськими карбонатними породами.
Характерною особливістю синтаксону є постійна наявність групи гігромезофітів та мегатрофів – Lamium maculatum, Chrysosplenium alternifolium, Urtica galeopsifolia, Stachys sylvatica, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nummularia, Stellaria nemorum, Lapsana communis, Galeopsis speciosa та ін.

Acereto-Fraxinetum anthriscoso (nitidae)-mercurialidosum, A.-F. a.(n.)-alliosum (ursini), A.-F. a.(n.)-lunariosoum, A.-F. a.(n.)-petasitosum (albae), A.-F. a.(n.)-urticosum, A.-F. a.(n.)-m.-hederosum, вздовж потоків по днищах балок (Річки, Рипин, Дерев’янки, Обертасова і Церкв’яна гори, долини Ципріянкова, р. В’ятина, зрідка – р. Бужок і ін.). У деревостані (0,7-0,8) співдомінують Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, домішка: Acer platanoides, Ulmus scabra, Tilia cordata, Quercus robur, Carpinus betulus, значно рідше: Salix capreа, Alnus glutinosa, дуже рідко: A. campestre, Cerasus avium та Fagus sylvatica (на ділянках, де виражені більш-менш круті міжтерасні придолинні схили). У підліску (5-10%): Corylus avellana, Euonymus europaeа, Padus racemosa, E. verrucosa, Sambucus nigra, Daphne mezereum, Swida sanguinea, спорадично: Frangula alnus, Rubus hirtus, R. idaeus, зрідка: Ribes nigrum, Lonicera xylosteum; в підліску (7%) переважають в’яз, явір, клен гостролистий, часто: липа, ясен. У трав’яному покриві (50-100%) домінують – Anthriscus nitida, Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis, Urtica galeopsifolia, Allium ursinum, фрагментарно (до 200-400 кв.м) – Lunaria rediviva, Petasites albus, Hedera helix, постійна та більш-менш значна домішка – Galeobdolon luteum, Azarum europaeum, Lamium maculatum, Stellaria nemorum, Galium odoratum, Chrysosplenium alternifolium, Stachys sylvatica, Pulmonaria obscura, Geranium phaeum, G. robertianum, Ranunculus lanuginosus, R. cassubicus, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Sanicula europaea, Aposeris foetida, Impatiens noli-tangere, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, S. holostea, Polygonatum multiflorum, Paris quadrifolia, Dentaria bulbifera, Carex sylvatica, Viola silvestris, Brachypodium sylvaticum, Circaea lutetiana, Oxalis acetosella, Festuca gigantea, Chaerophyllum aromaticum, Maianthemum bifolium, Geum urbanum, G. rivale, Lysimachia nummularia, Adoxa moschatellina, Melandrium dioicum, Ajuga reptans, Actaea spicata, Moehringia trinervia, Poa nemoralis, Glechoma hederacea, Galeopsis speciosa, Milium effusum, Scrophularia nodosa, спорадично – Alliaria petiolata, Lapsana communis, Lathraea squamaria, Campanula latifolia, C. trachelium, Arum alpinum, Listera ovata, Cerastium sylvaticum, Dipsacus pilosus, Cardamine amara, Cystopteris fragilis, рідко: Glechoma hirsuta, D. austriaca, Polystichum aculeatum, P. braunii, Сhaerophyllum hirsutum, Aruncus vulgaris, Primula elatior, Equisetum hyemale, Senecio nemorensis, Scopolia carniolica (Річки), Salvia glutinosa і Astrantia major (долина р. Бужок), Platanthera chlorantha, Aruncus vulgaris, дуже рідко – Lilium martagon. У синузії ефемероїдів (50-80%) переважають: Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Gagea lutea, A. ranunculoides, Ficaria verna, Corydalis cava, C. solida, часто – Leucojum vernum, нерідко – Galanthus nivalis (останні два види разом не зростають, а заміщують один одного при зміні рівня грунтових вод), Isopyrum thalictroides (2%). У наземному покриві (3-10%) – Mnium undulatum, M. punctatum, Brachythecium rutabulum, Atrichum undulatum...

Acereto-Tilieto-Fraxinetum aegopodiosum. Дещо видозмінені на вершині пасма типові Acereto-Fraxineta. Поширені у неглибоких і вузьких (ширина 5-10 м) долинах приток у верхів’ях р. В’ятина. У деревостані (0,8) панують: Fraxinus excelsior, Tilia cordata (значно переважає авора), Acer pseudoplatanus, незначна домішка – A. platanoides, Quercus robur, Ulmus scabra, у 3-у ярусі – Fagus sylvatica. Підлісок відсутній; в підрості (5%): в’яз гірський, липа, явір, клен гостролистий, спорадично бук. У трав’яному покриві (80%) панують: Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Galium odoratum, Stellaria nemorum, домішка: Impatiens noli-tangere, Ranunculus cassubicus, Geranium robertianum, Urtica galeopsifolia, Stachys sylvatica, Pulmonaria obscura, Dryopteris filix-mas, Paris quadrifolia, спорадично – Lathyrus vernus, Milium effusum, D. carthusiana, Viola silvestris, Actaea spicata, Polygonatum multiflorum, Ajuga reptans, зрідка – D. expansa. У синузії ефемероїдів (50-70%) панують Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Leucojum vernum, Сorydalis cava, C. solida, домішка: Ficaria verna, Isopyrum thalictroides, A. ranunculoides, Gagea lutea. Місцями відсутні D. glandulosa і L. vernum (їх заміщає Galanthus nivalis). Суттєва відмінність – відсутність Anthriscus nitida, Geranium phaeum, Ranunculus lanuginosus (зона Acereto-Fraxineto-Fagetа dentariosа). Місцями (перехідна зона) вони входять до складу трав’яного покриву (до 5% A. nitida, є і D. glandulosa), але тут відсутній L. vernum (як і G. nivalis).

Acereto-Fraxinetum ruboso (hirti)-caricosum (brizoiditis), A.-F. r.(h.)-athyriosum, A.-F. urticosum, A.-F. mercurialidosum, A.-F. aegopodiosum, A.-F. vincosum, A.-F. galeobdoloso-stellariosum (nemori), A.-F. g.-caricosum (pilosae), поширені в нижній частині схилів балок (тераси або пологі схили над Acereto-Fraxineta anthriscosa (nitidae) у верхів’ях рік Бужок, Зх. Буг, В’ятина і їх приток (Річки, Ципріянкова долина, Дерев’янки, Пліснeсько, Обертасова гора), зрідка трапляються біля підніжжя та в середній частині крутих південних схилів балок, долин (Монастир). У деревостані (0,7-0,9) панують Fraxinus excelsior і Acer pseudoplatanus, домішка, місцями значна – A. platanoides, Сarpinus betulus, Tilia cordata, Ulmus scabra, трапляються: Alnus glutinosa, Quercus robur, Cerasus avium, Q. borealis, Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies, Sorbus aucuparia, Populus tremula. У підліску (2-5%): Corylus avellana, Sambucus nigra, Euonymus verrucosa, E. europaea, Rubus hirtus, Swida sanguinea, зрідка: S. racemosa, R. caesius, R. nessensis, R. idaeus, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, S. aucuparia; в підрості (5%) переважають: явір, в’яз гірський, клен гостролистий, часто – бук, липа, граб, рідше: ясен, ялина, черешня. У трав’яному покриві (40-95%) переважають: Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum, S. holostea, Carex brizoides, Urtica galeopsifolia, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Lamium maculatum, Galium odorantum, Viola silvestris, Geranium robertianum, Geum urbanum, Chrysosplenium alternifolium, Adoxa moschatellina, Ajuga reptans, Ranunculus cassubicus, G. phaeum, Stachys sylvatica, Pulmonaria obscura, Polygonatum multiflorum, Festuca gigantea часто – Impatiens noli-tangere, Lathyrus vernus, Aposeris foetida, рідко: Vinca minor, C. pilosa; на південних схилах – Maіanthemum bifolium, Hepatica nobilis, V. mirabilis, Sanicula europaea; Монастир – Salvia glutinosa і Eguisetum telmateia; спорадично: R. lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, C. sylvatica, Paris quadrifolia, Moehringia trinervia, Circaea lutetiana, Galeopsis speciosa, Poa nemoralis, Anthriscus nitida, Melandrium dioicum, Lysimachia nummularia, Milium effusum, Chaerophyllum aromaticum, Scrophularia nodosa, Campanula trachelium, Lapsana communis, зрідка: I. parviflora, Glechoma hederacea, Cerastium sylvaticum, Arum alpinum, Mycelis muralis, Chaerophyllum temulum, Melica nutans, С. digitata, R. repens, Aruncus vulgaris, Campanula latifolia, E. sylvaticum, Listera ovata, Platanthera chlorantha, Hypericum maculatum, Cephalanthera damasonium, D. austriaca, Cirsium oleraceum (vir), G. aparine; Lathraea squamaria, P. verticillatum (Руда), D. еxpansa (Руда, В’ятина), Lilium martagon, Symphytum tuberosum (Ципріянкова долина). У наземному покриві (2%) панують Mnium undulatum, M. punctatum, Brachythecium rutabulum, Atrichum undulatum. В синузії ефемероїдів (50%): Anemone nemorosa, Corydalis cava, C. solida, Ficaria verna, часто – Galanthus nivalis, Gagea lutea, A. ranunculoides, Isopyrum thalictroides, в Річках – Dentaria glandulosa, D. bulbifera.

Від попередньої групи відрізняються незначною участю диференційних видів – Allium ursinum, Lunaria rediviva, Petasites albus, Leucojum vernum, Anthriscus nitida, Dentaria glandulosa, Galanthus nivalis та ін., значно меншою - Urtica galeopsifolia, Lamium maculatum, Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Chrysosplenium alternifolium, Stachys sylvatica, Geranium phaeum, Ranunculus lanuginosus, Melandrium dioicum та інших, будучи, фактично, перехідним типом.

Acereto-Fraxinetum varioherbosum, середня частина східного схилу балки, яка відкривається на південь (Рипин), дно яру над потоком. У деревостані (0,7) домінують Fraxinus excelsior (1-й ярус) і Acer pseudoplatanus (2-й ярус), подиноко: A. campestre, Populus tremula, Salix caprea. В підліску (5-10%) панує Sambucus nigra, менше Euonymus europaea, трапляється Ribes nigrum; в підрості переважають явір і клен польовий, часто: в’яз гірський, бук, черешня. Основу трав’яного покриву (30-100%) складають – Impatiens noli-tangere, Chaerophyllum temulum, Urtica galeopsifolia, C. aromaticum, Stellaria nemorum, Malachium aquaticum, Primula elatior, Geranium robertianum, G. phaeum, Galeobdolon luteum, Chrysosplenium alternifolium, Aegopodium podagraria, Galium odoratum, G. aparine Adoxa moschatellina, Lamium maculatum, Stachys sylvatica, Glechoma hederacea, Ajuga reptans, домішка: Valeriana simplicifolia, Pulmonaria obscura, Oxalis acetosella, Geum urbanum, Anthriscus silvestris, Asarum europaeum, Lysimachia nummularia, Eupatorium cannabinum, Deschampsia caespitosa, Alliaria petiolata, Veronica chamaedrys, Galeopsis speciosa, Viola silvestris, Cerastium sylvaticum, Carex sylvatica, Dryopteris filix-mas, Bromopsis benekenii, Equisetum arvense, трапляється A. nitida. У наземному покриві (10-20%) панують: Mnium undulatum, M. punctatum, Brachythecium rutabulum, Atrichum undulatum. Синузія ефемероїдів (30%) - Ficaria verna, Anemone ranunculoides, рідше – Corydalis cava, C. solida.